Generalforsamling

Mindfulness Foreningen

Generalforsamling i Mindfulness Foreningen Danmark

Referat af møde den 11. juni 2021 - generalforsamling
 1. Valg af dirigent
  Helle Marker vælges som dirigent
 1. Valg af referent
  Bente Pedersen vælges som referent
 1. Valg af stemmetæller
  Hanne Ravn vælges som stemmetæller
 1. Formandens beretning

Birthe Moksha (BM) ønsker at hedde forperson i stedet for formand. BM beskriver hvordan hun oplever at der gennem de sidste år er skabt et stabilt fundament i foreningen, således at foreningen det sidste år har kunnet arbejde målrettet med en professionalisering i retning mod mere tydelige kvalitetsstandarder.

Bestyrelsen har det forløbne år haft 12 on-line bestyrelsesmøder samt en online temadag.

Bestyrelsens fokusområder det forgange år:

 • SoMe – etablering af ny hjemmeside i samarbejde med webbureau Wayfab. Mie og Birthe har været tovholdere på dette samarbejde, og foreningens hjemmeside har fået et mere professionelt look, og det er nemmere at finde de MBSR-kurser, som medlemmerne afholder. Stor tak til Mie for det store arbejde som er lagt i den nye hjemmeside
 • Nyt logo med 3 ringe, som lapper over hinanden ( kan symbolisere sammenhængen mellem nyt og gammelt og mellem individet og gruppen)
 • Nyt tilbud hvor foreningen tilbyder medlemmerne en gratis bog for at anmelde den for de øvrige medlemmer. Kontaktperson Bente
 • Bestyrelsen har indført nye overskuelige skabeloner for indkaldelse og referat for bestyrelsesmøder samt nyhedsbreve.
 • Kulbroen – et socialt projekt i Århus, hvor man ønsker at bruge mindfulness til at samle et område ved Århus havn, som er hjemsted både for socialt udsatte og store virksomheder
 • EAMBA – europæisk samarbejde om mindfulness – online-konference fra Istanbul hvor Gitte og Birthe deltog. I år er Frankrig vært for konference. I 2022 afholdes europæisk konference i København, Danmark, hvor vi er ansvarlige.
 • Fyraftensmøder med Lisbeth Frölich omkring MBSR og MBCT
 • Yoga-retreat er udskudt 2 gange pga Corona. Det er nu fastlagt til den 5.-7.11.21 på Himmelbjerggården ved Silkeborg
 • Livskraft – samarbejde med en forening, der styrker unge med kræft. Lone Ross Nylandsted og Birthe Moksha repræsenterer mindfulnessforeningen i dette samarbejde. Der skal etableres et nyt projekt, hvor unge uddannes som mentorer til at støtte unge med kræft.
 • Der er flere samarbejdsprojekter på vej bl.a hvor foreningen er sparringspartner på et projekt i Valby omkring børn.
 • Medarrangør på retreat i Valby i september i samarbejde med Bodhi College Copenhagen og Insight Meditation. Lisa repræsenterer bestyrelsen ved dette arrangement.

Kommentar til forpersonens beretning: Det kunne være relevant med en procedure for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere – hvordan udvælges projekter og hvem repræsenterer foreningen? Hvordan udvælger bestyrelsen repræsentanter ud fra medlemmernes kompetencer?

Hanne Ravn orienterer om bestyrelsens fælles meditationspraksis online ca hver 14 dag – forskellige tidspunkter og ugedage og bestyrelsesmedlemmerne guider på skift. Denne praksis har bidraget til forbundethed ind i bestyrelsen, og vil efter sommer blive bredt ud til forenings medlemmer

 1. Regnskabsaflæggelse. Foreningens kasserer Gitte Bak fremlægger revideret regnskab (revisor Helle Marker). Regnskabet godkendes enstemmigt
 2. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsens ønsker at tydeliggøre hvorledes kontingentbetaling og udmeldelse af foreningen foregår.

Vedtægtsændringer til §3

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Ændres til

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen med mindst 6 måneders varsel til starten af medlemmets næste medlemsperiode.

OG

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert år, efter 2015 hvert halve år.

Ændres til

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Årligt kontingent opkræves forud for hvert år i den måned, hvor det enkelte medlemskab tegnes.

Vedtægtsændringer godkendes enstemmigt

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen ønsker at fastholde nuværende kontingent i år, men varsler et forhøjet kontingent fra næste år. Helle Marker kommenterer, at hun støtter en kontingentforhøjelse, da foreningen i år styrker medlemmernes mulighed for annoncering og evt samarbejde med forsikringsselskaber

 1. Godkendelse af budget ved kasserer Gitte Bak. Budget godkendes enstemmigt med kommentarer om, at bestyrelsen ønsker at bruge penge til annoncering af foreningens aktiviteter, selvom dette bidrager til at årets budget derfor ender ud med et underskud.
 2. Valg af formand – Birthe Moksha genvælges enstemmigt
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Hanne Ravn og Lisa klint vælges til bestyrelsen. Lone Ross Nylandsted vælges som suppleant
 4. Valg af revisor – Helle Marker genvælges
 5. evt . Helle Marker bemærker, at et udviklingsområde i foreningen kan være, at foreningen bidrager som talerør i den offentlige debat på vegne af medlemmernes interesserer

 

 

Referent Bente Pedersen, den 12.6.21

 

Godkendt af dirigent Helle Marker, den 16.6.21

Download referat »

Referat af møde den 15. maj 2020 - generalforsamling

Kl. 15.00 Velkommen ved Birthe Moksha
Generalforsamlingen havde 14 deltagere
Kl. 15.05 Oplæg ved Mette Bahnsen
Mette Bahnsen gav en kort introduktion til, hvordan MBSR instruktører kan etablere kursusundervisning
online så intentionen med MBSR programmet opretholdes og gennemføres professionelt.
Mindfulnessforeningen tilbyder støtte på 300,- kr. pr medlem til et online/ zoom forløb med undervisning
i etablering af online lærerledet MBSR-undervisning ved Mette Bahnsen. Kursuspris er 1500,-kr. så
medlemmerne får det til 1200,-kr.

Kl. 15.50 Den ordinære generalforsamling:

1) Fælles Meditation ved Hanne Ravn
10 minutters meditation / nærvær
2) Godkendelse af dagsorden, valg af dirigent, valg af referat og valg af stemmetællere
Camilla Hartvig Nielsen valgt som dirigent og Helle Marker valgt som referent
3) Formandens beretning ved Birthe Moksha
En kort gennemgang af året der er gået og pejlemærker for foreningens fremtid.
A/ Foreningen skal fortsætte en øget professionalisering af både indhold og formidling.
Med ønske om at flere medlemmer optages, at der bringes mere hjertelighed og kvalitet ind i de
mindfulnessudbud der findes, at vi styrker foreningens udbud af seminar og fyraftensmøder samt
at foreningen styrker sine samarbejder med eksterne aktører.
B/ Internationalt samarbejde igennem EAMBA med masser af faglig inspiration og netværk
Fokus på at Mindfulnessforeningen afholder næste års europæiske EAMBA møde i august 2021.
I år afholdes det i Istanbul men kommer til at foregå online pga. aktuelle Covid-19 pandemi. I
2019 var Birthe og Gitte repræsentanter for os på mødet i Vilnius.
C/ Samarbejder med eksterne aktører – samarbejde med Livskraft.
– unge med kræft samt deres søskende og forældre. Et sommertilbud hvor Mindfulnessforeningen
bidrager med indhold i programmet med stor succes. Livskraft vil gerne samarbejde endnu mere
med foreningen fremover om udvikling af andre forløb mm.
D/ Samarbejder med eksterne aktører – deltagelse i nye byrum i Århus.
Foreningen deltog sidste år i Århus Festuge og det samarbejde har betydet henvendelse vedr.
udvikling af særlige byområder i Århus, hvor mindfulness kan spille en central rolle i både
udformning og i nye byrums-aktiviteter.Generalforsamling i Mindfulnessforeningen Danmark
E/ Foreningen og MBSR/MBCT erfa-grupper.
Netværk med andre undervisere i forhold til praksis og egen læringsproces understøttes stadig af
foreningen. Der er erfa-grupper rundt om i landet og vi vil gerne udvikle nye fællesskaber for
eksempel med fælles praksis via online platform.
F/ Foreningen har i årets løb afholdt retreat, lærerseminar og fyraftensmøder.
Med blandt andre Jens Erik Risom fra Vækstcentret om emnet ”Hjertet i meditationen” og Nanja
Holland Hansen, certificeret CCT-instruktør om emnet Compassion og komponenterne i
Compassion samt om Compassion 8-ugers kursus og om den nye uddannelse på Århus
Universitet. Retreat, som var et syvdages forløb blev afholdt på Gomde med Bob Stahl og Jan
Landry.
G/ Fremtidige arrangementer.
I 2022 planlægger foreningen at afholde et nyt retreat med Bob Stahl. I år er der planlagt en
intensiv-weekend i efteråret med instruktør Carsten Caroc fra Skandinavisk Yoga og
Meditationsskole København – der kommer flere aktiviteter til følg med på hjemmesiden.
G/ Foreningen vil styrke og udvikle hjemmesiden endnu mere.
H/ Foreningen har holdt 8 online møder og 1 med fremmøde i løbet af året.
Til ovenstående årsberetning var der et spørgsmål vedr. afholdelse af EAMBA-møde næste år i 2021. Nu
hvor Dansk Center for Mindfulness har flyttet deres store Mindfulness konference til 2021 pga. Covid-19
situationen. Vil det skabe problemer og ekstra udfordringer?
Svar: Birthe mente ikke det ville blive et problem da indholdet i de to Event i udgangspunktet hverken har
sammen målgruppe eller indhold.
4) Regnskabsaflæggelse ved Gitte Bowman Bak
Foreningen kommer ud med et års-underskud på 4.777,08,- kr. Det er foreningens ambition at gå i nul
hvert år, så man er tilfreds med resultatet. Beløbet dækkes af foreningens egenkapital på 142.478,40 kr.
som i årsregnskabet dermed er faldet til 137.701,32 kr.
Regnskab 2019 enstemmigt godkendt. For yderligere information rekvirer regnskabet af foreningen.
5) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6) Fastsættelse af kontingent årligt
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 300,- kr. for basismedlemmer og 1250,- kr. for udvidet
medlemmer.
Kontingent enstemmigt godkendt.Generalforsamling i Mindfulnessforeningen Danmark
7) Godkendelse af budget ved Gitte Bowman Bak
I budget for 2020 er der indlagt en ambition om at få ti nye udvidet medlemmer. Ellers er posterne meget
enslydende med 2019 regnskab.
Budget 2020 enstemmigt godkendt
8) Valg af formand
Birthe Moksha stiller op som formand. Enstemmigt valgt.
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Gitte Bowman Bak er på valg og genopstiller
Bente Pedersen stiller op som nyt medlem af bestyrelsen
Begge valgt
– velkommen til Bente Pedersen
– farvel til Helle Marker
10) Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Generalforsamlingen valgte en revisor og ingen suppleanter.
– velkommen til Helle Marker
– farvel til Laila Pedersen
11) Gruppedrøftelser emner fremsat af bestyrelsen
11.1 Etablering af en arbejdsgruppe omkring implementering af MBCT lærere i Mindfulnessforeningen.
Kort orientering ved Gitte Bowman Bak som fremover vil være tovholder i denne gruppe. Efter Gittes
oplæg kom Lisbeth Stampe Frølich og Benita Holt Rasmussen ind i gruppen. Generalforsamlingen sidste år
godkendte optagelse af medlemmer med en MBCT baggrund, det arbejde skal nu realiseres og de nye
medlemsretninger skal implementeres.
11.2 Hvordan styrker vi vores professionelle Mindfulnessbrancheforening med fremtidige, faste, jævnlige,
landsdækkende fyraftensmøder med mulighed for netværk, lærerseminarer, yoga og meditationsretrætersamt andre gode ideer og emner
Kort oplæg ved Mie Glud Pedersen derefter gruppedrøftelser. Nedenfor de forslag og mål som kom op på
generalforsamlingen i vilkårlig rækkefølge:
Indeni:
A – Styrket fagligt fællesskab med kvalitetsindhold
B – Gerne flere seminar
C – Holde fast i retræter og fyraftensmøder
D – Starte fælles praksis seancer op – evt. online
Udenfor:
E – Mere synlighed i offentligheden om MBSR og MBCT
F – Tydeligere at MBSR/MBCT har videnskabelig dokumenteret effekt
G – At det er et kvalitetsstempel at være udvidet medlem i MindfulnessforeningenGeneralforsamling i Mindfulnessforeningen Danmark
G – Annoncering af foreningen hvor andre fagligheder er i spil f.eks. sygeplejerskernes fagblad m.fl.
H – Tydeligere at vi er en brancheforening
I – Foreningen kan oprette en LinkedIn profil
12) Dialog vedr. medlemskab, oprettelse og opsigelse, kan vi forenkle vores forretningsgang i
bestyrelsen?
Bestyrelsen foreslår, at vi letter vores administration vedr. opkrævning af medlemskontingentet, f.eks.
længere opsigelsesperiode som svarer til andre brancheorganisationer mm. Vi ønsker grønt lys fra
generalforsamlingen til denne proces.
Opbakning fra generalforsamlingen til at gå i gang med en forenklingsproces.
Kl. 18.00 Eventuelt / ingen bemærkninger generalforsamlingen slutter.

Referent
Helle Marker
1. juni 2020

Download referat »

Referat af møde den 29. april 2019 - generalforsamling

Referat MF generalforsamling 2019 29. april kl. 17.45 til 19.45

 1. Velkomst ved formand Birthe Moksha.
  – generalforsamling indkaldt rettidigt
  Lisa Klint valgt som dirigent og Helle Marker som referent
 2. Praktik.
  Indkomne forslag – to meddelt
  Valg til stemmeoptæller: Terese og Lone
  Der er indkommet en brevstemme
  Ændring på dagsorden: Meditation kommer efter valg af bestyrelsen
  Ikke noget til evt.
 3. Formandens beretning – den er vedlagt.
  – Formandens beretning er godkendt
 4. Gitte Bak fremlægger regnskab
  – Regnskab godkendt og underskrevet
 5. Generalforsamlingen godkender kontingent.
  – på nuværende niveau
 6.  Valg til bestyrelsen.
  Birthe Moksha vil gerne vælges ind som ordinært medlem, Mie Glud vil gerne vælges ind som
  ordinært medlem og Lisa Klint vil gerne vælges til suppleant.
  Velkommen i bestyrelsen -Enstemmig valgt på generalforsamlingen: Birthe Moksha, Mie Glud og
  Lisa Klint
 7. To indkomne forslag.A) Bestyrelsens forslag:
  Ønsker at udvide medlemskab til foreningen ved at omfatte MBKT/MBCT-uddannede lærer fra
  henholdsvis Århus og Oxford Universitet.
  Forslag godkendt med den tilføjelse at medlemskab også tilbydes MBKT/MBCT uddannede fra
  Bangor University.B) Mindful life MBSR-uddannelsen:
  Ønsker optagelse der omfatter MBSR-lærer uddannet ved Mindful Life.
  Generalforsamlingen havde en konstruktiv drøftelse af en meget relevant problemstilling og kom
  frem til følgende konklusion: Optagelse af udvidet medlemskab i Mindfulnessforeningen skal ske
  ved at det enkelte medlem fremviser dokumentation for at vedkommendes MBSR-uddannelse er
  akkrediteret fra UMASS og/eller fra Brown University. Drøftelsen understregede, at kvalitetssikring
  af faglighed hos Mindfulnessforeningens medlemmer er vigtig både at understøtte og styrke.
  Forslaget blev afvist.
 8. Afslutter generalforsamling med kort meditation.

Referent Helle Marker, 7. maj 2019 Langeland

Download referat »

Referat af møde den 10. december 2018 - Ekstraordinær generalforsamling
Ifm. bestyrelsesmøde d. 10. december blev afholdt Ekstraordinær generalforsamling. Det konstateres, at mødet er kaldt ind rettidigt – Hanne Ravn stiller op til bestyrelsen og fortæller lidt om sig selv. Hanne blev valgt enstemmigt. Mie Glue Pedersen er opstillet til suppleant og hun blev valgt enstemmigt.

Mange venlige hilsner,
Gitte

Referat af møde den 8. juni 2018 - Generalforsamling

Referat fra Mindfulnessforeningens generalforsamling den 8. juni 2018
Til stede: Gitte Bowman Bak, Benita Holt Rasmussen, Birte Moksha, Allan Ulrich Thomsen,
Lisa Klint, Ann Ostenfeld-Rosenthal, Helle V. Marker,

Velkomst
Valg af dirigent: Lisa Klint
Referent: Camilla H. Nielsen
Stemmetællere: Ann Ostenfeld-Rosenthal og Helle V. Marker

Årets beretning Birthe Moksha og Allan Ulrich Thomsen:
Projekt mindfulness i skolen er velafsluttet. Rikke Baren Lauritzen har startet en ny forening
’Mindfulness i skolen’, der findes et link på Mindfulnessforeningens hjemmeside under
projekter, hvor man kan hente gratis materiale på www.materialeplatform.emu.dk

Siden 1st marts har Mindfulness foreningen indgået officielt samarbejde med Excalicare og
deltaget i en Mindfulness workshop speciel designet til deltagerne på Cool Camps for
kræftramte børn og søskende.

Bob Stahl retreat i juni 2017 var meget vellykket og han vil gerne komme til Danmark igen i
2019.

8th EAMBA Meeting of European Associations of Mindfulness mødtes i Madrid i 2017, hvor
formanden deltog, EAMBA er vores forbindelse til de andre Mindfulness foreninger og deres
arbejde. Formanden er forhindret i år og det ser ikke ud til at andre fra bestyrelsen kan deltage
i 2018.

Mindfulness foreningens hjemmeside skal fornyes i 2018.
Bestyrelsen har haft flere møder på Kirsebærgården i 2017 og fortsætter arbejdet i 2018 med
foreningens værdier og forskellige fremtidsscenarier. Bestyrelsen mødes på Skype ca. 4 gange
årligt á 1 time og 2 møder på Kirsebærgården.

Kasserer Gitte Bowman Bak:
Regnskabet er underskrevet af revisor, der er et stort overskud efter Bob Stahl retreat, hvilket
skal bruges i foreningen og af medlemmerne. Da vi er en foreningen skal overskud
kanaliseres tilbage til medlemmerne.

Regnskabet er godkendt.

Valg af nyt medlem til bestyrelses:
Helle Marker stiller op og blev enstemmigt valgt. Helle er etnolog, MBSR lærer og bosat på
Langeland.

Indkomne forslag. Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer:

 •  §2 pkt. 6 teksten ændres til ’nationalt og internationalt’
 • §3 stk. 1 Teksten ændres til ’de til enhver tid gældende standarder og anbefalinger der udgår fra center for Mindfulness, UMASS

Referat fra Mindfulnessforeningens generalforsamling den 8. juni 2018

 • §3 stk. 1 slettes ’7 days Body and Mind
 • §3 stk. 1 TDI rettes til PTI
 • §3 medlemsfordele Punkt 2, indsæt ‘herunder annoncering af MBSR og IMP kurser’
 • Kontingent opkræves forud for hvert år’
 • §6 stk. 6 bestyrelsens arbejde er som … men der kan i særlige tilfælde aftales
  enkeltstående honorar for specifikt aftalte opgaver’
 • §8 stk. 1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasser … mm …
  tegnes af formanden og kasser

De indkomne forslag er godkendt.
Ref. Camilla Hartvig Nielsen/august 2018

Download referat »

Referat af møde den 8. april 2017 - Generalforsamling

Mindfulness Foreningens generalforsamling d. 8.april 2017

Referat

 • Velkomst ved formanden. Der byttes af praktiske årsager om på rækkefølgen af nogle af punkterne på dagsordenen
 • Valg af dirigent: Alice Kjeldsen
 • Valg af referent: Kirsten Knage
 • Valg af stemmetællere: springes over, da antallet af fremmødtes stemmer kan tælles uden valgte stemmetællere
 • Fremlæggelse af regnskab, spørgsmål og godkendelse af regnskab v/kasserer Gitte Bak:
  Resultatopgørelsen og regnskabet godkendes. Kontingentet forbliver uændret.
 • Valg til bestyrelsen:
 • Ann Rosental er på valg og ønsker ikke genvalg. Generalforsamlingen takker for hendes store indsats.
  Der vælges efter ønske fra bestyrelsen ikke et nyt medlem, da der er tilstrækkeligt antal medlemmer i bestyrelsen. Gitte Bowman Bak er på valg – genvælges.
 • Formandsberetning v/ Birthe Moksha:

Formanden beretter om årets gang – med udgangspunkt i forandringer. Formandsberetningens oplysninger om, at lærerne på foreningens hjemmeside skal være universitetsuddannede, medfører kommentar til denne del af formandsberetningen. Formanden minder om, at det blev besluttet på sidste års generalforsamling og at bestyrelsen indtil videre bakker op om dette. Et bestyrelsesmedlem og et menigt medlem deltager i internationalt arbejde i EAMBA vedrørende fremtidige krav til læreruddannelsen og bestyrelsen afventer udmeldingerne derfra.Benita uddyber formandsberetningen med oplysning om arbejdet, der er lavet med MBSR manifestet – ”Virker mindfulness?”, der er lagt på hjemmesiden.

 

Formandsberetningen godkendes med applaus.

 • Valg af suppleant og revisor:

Valg af suppleant er ikke aktuelt. Det vedtages at benytte den nuværende eksterne revisor til både intern og ekstern revisor fremover.

 • Visioner for Mindfulnessforeningen 2017-18:
  Mindfulnessforeningen har planer om at deltage på Excalicare`s (børnecancerprojekt) summercamp med indlæg.

Det er Mindfulnessforeningens ønske at få MBSR godkendt som et tilbud i det offentlige sundhedsvæsen på lige fod med, hvad det er nogle steder i udlandet, f.eks. i England.
Vi er vidende om, at der arbejdes på dette fra anden side, men foreningen vil også gerne arbejde på at fremme sagen. Der brainstormes derfor om vores muligheder for bredt at påvirke beslutningstagerne indenfor sundhedsvæsenet.

Indkomne forslag: ingen

Eventuelt: intet

Download referat »

Referat af møde den 13. maj 2016 - Generalforsamling

Referat af generalforsamling, den 13.5.2016 v. Ann

 1. Valg af dirigent – Lene
 2. Valg af stemmeoptællere – Lone og Tara
 3. Valg af referent – Ann
 4. Meditation
 5. Formandens beretning:
  Året der gik: Rikke Braren Lauritzens projekt, udvidelse af foreningen?, etik seminar, nye
  lærere fra DCM, henvendelse fra Politiken ang fælles sundhedsplatform. Hvordan skal vi
  gribe disse forandringsprocesser an? Skal vi ha’ udvidet vores visioner? Hvad skal vi bruge
  vores kræfter på?
  Vores kasserer gennem to år træder ud af bestyrelsen efter at have udført et stort arbejde,
  og vi skal have en løsning på det. Tak til Jane for hendes store arbejde.
  Beretningen blev godkendt.
 6. Fremlæggelse af regnskab. (Birthe fremlægger for Jane)
  Rikkes projekt økonomi blev diskuteret. Regnskabet er godkendt med forbehold for, at revisor
  Bodil Johanne ser og godkender bilagene for Skole-projektet, og en regnskabsopstilling.
 7. Beretning om etikudvalgets arbejde v. Benita. Susanne Bruggisser, Stella Lützner og Alice
  Kjeldsen udgør udvalget, men de vil gerne være to mere. Susanne: vi har møde på mandag, hvor vi
  regner med at komme med et færdigt forslag til en tekst, som skal på foreningens hjemmeside.
  Birthe foreslår, at udvalget med navne kommer på hjemmesiden

Rest referat generalforsamling v. Tara

Visioner for foreningen.

Udvidelse af foreningen. Der blev præsenteret forskellige løse udkast til modeller for en udvidelse
af foreningen. Der er et udvalg, der arbejder på det. Der arbejdes stadig på at få mærket efter og
undersøgt, hvad de forskellige udvidelsesmodeller vil få af konsekvenser både på kort og lidt
længere sigt. Det er en global trend at åbne op for, at der er flere veje ind til Mindfulness og den
er vi generelt interesseret i at følge. Vi skal balancere imellem ikke at blive for snævre og
ekskluderende og på den anden side sikre en vis kvalitet og sikre det arbejde, der allerede er lavet
i foreningen. Udvalget mente, at vi måtte udvikle en særlig dansk model, der tager udgangspunkt i
den måde, vi arbejder på i Danmark.

Første skridt kunne evt. være at åbne op til MBCT og andre MBI´s

Der er flere andre Mindfulness skoler i Danmark, hvor de studerende har taget initiativ til at starte
foreninger op for de færdiguddannede. Spørgsmålet er om det er vejen frem at lave flere små
foreningen i Dammark, eller om vi evt. kunne finde en måde at samle kræfterne?

Umiddelbart kunne det være en idé for Mindfulnessforeningen at indkalde til et stor-møde for alle
de forskellige skoler i Danmark, for at få et billede af, hvor vi står hver især, og hvad der er
interesse for og behov for omkring et evt. samarbejde, netværk, paraplyorganisation eller forening
eller noget helt andet. Vi må trods forskellighed have en fælles passion for Mindfulness.

Udvalget arbejder videre.

Valg til bestyrelsen.

Ann ikke på valg
Anna suppleant Frafalder
Benita på valg Ønsker genvalg
Birthe på valg Ønsker genvalg
Gitte Ikke på valg
Jane På valg Ønsker ikke genvalg
Tara På valg Ønsker ikke genvalg

Allan Ulrich Thomsen Stiller op
Lene Bang-Jensen Stiller op
Merethe Morgen Stiller op
Bodil Johanne Jørgensen Stiller op til suppleant

Alle blev enstemmigt valgt Så bestyrelsen er nu: Ann, Benita, Birthe, Gitte, Allan, Lene, Merethe og Bodil Johanne som Suppleant. Der blev ikke valgt en revisor og bestyrelsen skal finde en der vil være revisor for foreningen.

Referat af møde den 21. august 2015 - Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling. Lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Tilstede: Gitte, Jane, Benita, Kit, Birthe, Tara og Ann.

 1. Valg af ordstyrer og referent. Ordstyrer: Gitte. Referent: Ann
 2. Der skal tages stilling til et af følgende to forslag:

1) forslag til ændringer i vedtægterne, således at det fremover bliver tydeligt og præcist, hvad vi
anbefaler, og at medlemmerne på lærer listen arbejder efter de internationale standarder fra
UMASS. Det betyder, at vi sletter de steder, hvor der står ‘akkrediteret’ i vores vedtægter.

Det gælder følgende steder :

1 Pkt. 5 At arbejde for at sikre en høj standard af uddannelser af mindfulnesslærer/ MBSR
uddannelse i DK, uddannelser der er akkrediteret fra Center for Mindfulness. Dette ændres til
følgende:
Uddannelser der underviser i henhold til de internationale standarder fra UMASS.

2. Et udvidet medlemskab kan tegnes af både:

 • § MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS.
 • § MBSR lærere uddannet af et sted, der er akkrediteret af UMASS.

Dette ændres til følgende:
Certificerede MBSR lærere, dvs, personer med MBSR certificering godkendt af Center for
Mindfulness, UMASS.

Det indebærer at følgende kan tegne udvidet medlemskab:
MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS.

Certificerede MBSR lærere, dvs. personer med MBSR certificering godkendt af Center for
Mindfulness, UMASS.

MBSR lærere uddannet efter internationale standarder, der som minimum modsvarer kravene til
MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS.

2) Ingen ændringer.
Forslag 1 blev vedtaget under forudsætning af, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde
videre med, hvem der kan optages på lærerlisten – både ift uddannelsessted og individuelt – og
hvordan denne proces skal foregå, og at termen ’internationale standarder’ præciseres via links til
fx UMASS.

 

Download referat »

Referat af møde den 24. maj 2015 - Generalforsamling

Referat Generalforsamling Mindfulnessforeningen 24.5.15

Kom til stede øvelse
Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Camilla Nielsen
Referent: Bente Pedersen

Formandens beretning:
4 nye i bestyrelsen gav anledning til et værdifuld opstartsmøde, hvor de samlede kompetencerne i
bestyrelsen blev drøftet. Bestyrelsen arbejder målrettet for at være ”En Mindfulness – baseret
bestyrelse” – har mødtes 10 gange årligt på Skype – det har været udfordrende, så det er besluttet at
bestyrelsen skal mødes 2 gange årligt live. Der skal laves en forretningsorden i bestyrelsen – dialog
er vigtig og at punkterne drøftes grundigt indtil enighed opnås.

Ny hjemmeside købes fra prof. firma Web-bureauet Business-solution.dk
Facebook bruges målrettet og alle medlemmer kan slå gratisarrangementer op på siden.

Ann og Birthe har været i Holland på studiebesøg. Mindfulness foreningen er medlem af EAMBA
Europæisk sammenslutning af Mindfulness organisationer, i den forbindelse udvekslede vi med de
andre organisationer i Europa og temaet for mødet var Standarder for god undervisning og for god
uddannelse af Mindfulness lærere.

Jesper Dalgaard holdt et vellykket seminar i Århus – Mindfulness og gener. Seminaret blev optaget
på film og kan lånes af foreningen til visning i Lokalforeninger

Lokalgruppen i Silkeborg – i opløsning, men de vil forsøge igen
Lokalgruppen Århus – fungerer
Lokalgruppen København – fungerer
Lokalgruppen Aalborg – fungerer

Vi har afholdt samarbejdsmøde med undervisere Jacob og Lone på MBSR-uddannelsen AU
omkring tæt samarbejde mellem foreningen og uddannelsen
Bob Stahl kommer til DK i 2017 og foreningen vil arranger retræte med ham
Foreningen er med i Rethink Human Being ifm Århus kulturby 2017 og der er lærere fra foreningen
der står for stilhedsmeditation på bla Godsbanen

Vi har planlægt lærerseminar den 11-12/9. Med Uffe Damgaard – etik og livslang fordybelse
Historie om stensuppe ( ligger på hjemmesiden)

Udvalgsgrupper:
Etik: mødtes 5 gange på Skype – Eva, Benita, Kitt, Jens, Stella
Det tar tid at drøfte uenigheder og øve sig i at lytte til forskelligheder.
Ser på etiske retningslinier fra andre foreninger og lande – bla. ift MBSR-lærere.
Regner med at ha forslag klar til bestyrelsen ca 1.9.15

Web-udvalg: Birthe, Nanna og Gitte
Foreningen har fået en ny hjemmeside – for den bliver bedre til at informere mange forskellige
interessenter – være levende og udfolde at foreningen er løbende under udvikling. Hjemmesiden kan
f.eks orinetere om hvad er MBSR, hvor er der lærere, uddannelse…
Nanna går ud og Anna vil gerne gå ind i udvalget.

Regnskab:
Jane gennemgår regnskab for 2014 og budget for 2015
Valg af revisor
Der er valgt ny revisor i foreningen – Bodil Johanne
Valg til bestyrelse
Bestyrelsen er ikke på valg i år.

Valg af suppleant:
Ikke stemmeret, men taleret.
Line Løgstrup og Anne McMillan er valgt som suppleanter

Evt.
Hvad hvis nogen vil klage? Evt på sigt efter etik – retningslinier er godkendt vil bestyrelsen
overveje en klageinstans.

Hjemmesiden: der opfordres til et punkt på hjemmesiden, hvor man som studerende kan dele
erfaringer omkring godkendte retreats, erfaringer m.m.

Visioner – brainstorm:
MBTC og MBRP – grænser og sammenhænge med MBSR? Hvad er Mindfulness-foreningens
paraply? Lige nu er foreningen for alle – mens lærergruppen er meget snæver, da kun MBSR
godkendes.

Bruge hjemmesiden til at kommunikere mere omkring diverse kurser/retreats i landet – samt
arrangere kørselsfælleskaber til retreats

Survey: Hvad har lærerne brug for? Hvad har deltagere som har gennemført et 8ugers forløb brug
for ? Hvad kan lokalforeningerne bidrage med i den sammenhæng!
10 års vision – sproglig term med at oversætte terminologi / sprog

Skandinavisk Mindfulness festival

Skabe mere tydeligt rum for Mindfulness-interesenter som ikke er lærere

Indbyde til praksisfællesskaber hvor man kan udveksle erfaringer omkring Mindfulness i
hverdagen. På hjemmesiden mulighed for at tilmelde sig et praksisfællesskab /sangha

Arbejde politisk ift at Mindfulness godkendes på lige fod med etableret behandling – at det bliver
anerkendt.

Download referat »

Referat af møde den 10. maj 2014 - Generalforsamling

Mindfulness Foreningen Danmark

Ordinær generalforsamling afholdt d. 10 maj 2014.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning ved formand Birthe Moksha og bestyrelsen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet ved revisor Jane Koller
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Valg til bestyrelse
 6. Beretning/Nyt fra lokalgrupperne
 7. Nedsættelse og beskrivelse af opgaverne for udvalg
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt Referat fra generalforsamlingen:

Til foreningens 2. generalforsamling var der fremmødt ca. 20 personer. Kit Appelt indledte generalforsamlingen
med en kort meditation.

1. Valg af dirigent og referent
Stella Davidsen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning ved formand Birthe Moksha og bestyrelsen
Formand Birthe Moksha opsummerede, med indlagte poesi-elementer, bestyrelsens arbejde og den udvikling
foreningen har gennemgået i dens første år. Bestyrelsen har mødtes ca. 1 gang om måneden – oftest på Skype.
Det primære arbejde har i første omgang bestået i at endevende vedtægterne og sikre at disse er
repræsentative for ønsket med foreningen. Særligt Kit Appelts indsats blev i den forbindelse fremhævet.
Foreningen har i årets løb fået et CVR nr., en bankkonto, en hjemmeside og en folder. Derudover er der blevet
oprettet netværk både på hjemmesiden og på Facebook. Der blev rettet en særlig tak til Rikke Braren Lauritzen
for det store arbejde hun har lagt i at få etableret hjemmesiden. Alene oprettelsen af en sådan hjemmesides
grundstruktur ville let have kunnet koste foreningen 25.000 kr. Benita Holt Rasmussen og Hanne Ågotsdatter
blev takket for deres udarbejdelse af folderen og førstnævnte præsenterede den kort. Der er i første omgang
blevet trykt 5000 stk. og medlemmerne blev opfordret til at dele dem ud i deres nærmiljø og hvor det kunne
findes relevant.

Bestyrelsen har sendt et brev til Center for Mindfulness i USA (CFM) for at gøre opmærksom på foreningen.
Desuden håbes der på et møde med Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli i forbindelse med deres besøg i Danmark i
slutningen af juni.

Der har været afholdt et lærerseminar med fokus på sproget i Mindfulness og en introduktion til Interpersonel
Mindfulness. Der vil i efteråret blive afholdt et event om forskning i Mindfulness i Århus, men som måske vil
kunne nå hele landet igennem Skype eller video-streaming.

I formandens afrunding blev der opfordret til engagement og styrkelse af lokalgrupperne og de udvalg, som i
nær fremtid vil blive dannet. Desuden blev der udtrykt håb om, at Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli’s førnævnte
besøg vil være med til at give Mindfulness i Danmark som helhed et løft.
Der blev efterfølgende stillet to spørgsmål.

Det første spørgsmål var en anmodning om uddybelse af bestyrelsesmedlemmerne Lone Fjorback og Jakob
Piet’s roller i bestyrelsen. Formanden forklarede, at de to, af tidsmæssige årsager, ikke har mulighed for at
deltage i det aktive bestyrelsesarbejde, men at de følger med igennem referater fra bestyrelsesmøderne.
Derudover gør de ofte opmærksom på foreningen i forbindelse med deres arbejde på Dansk Center for
Mindfulness på Århus Universitet og synergierne mellem dette arbejde og Mindfulness Foreningen’s arbejde er
mange. Mulighederne for at de får en ”særstatus” i bestyrelsen og dermed ikke optager pladser fra andre
mulige bestyrelsesmedlemmer vil blive undersøgt i det kommende år.

Det andet spørgsmål vedrørte foreningens optagelse af medlemmer på lærerlisten/udvidet medlemskab,
uddannet af andre mindfulness-uddannelser end dem, der pt. opfylder standardkravene fra CFM eller er
akkrediteret derfra. Fra bestyrelsens side blev det gjort klart, at der aktuelt i foreningen ikke er ressourcer til
det omfattende arbejde der ligger i at undersøge og ”godkende” andre uddannelser. Foreningen kan på
nuværende tidspunkt ikke godkende uddannelser. Der blev lagt vægt på, at det på ingen måde er manglende
vilje eller respekt for disse andre uddannelser, men derimod en konkret mangel på ressourcer til at manøvrere i
et så komplekst felt. Sammenligning af uddannelser (timer, teori, praktik, osv.) kræver et stort stykke arbejde på
et niveau, som foreningen aktuelt ikke har kapacitet til. Det blev i øvrigt understreget, at ingen er udelukket fra
foreningen, at man altid kan kontakte bestyrelsen med henblik på en videre dialog, og at håbet er, at foreningen
på sigt også vil kunne påtage sig dette arbejde. Det opfordredes til, at personer med anden mindfulnessuddannelsesbaggrund selv retter henvendelse til CFM med henblik på at undersøge muligheden for at få

akkrediteret en anden uddannelse. Det blev i den forbindelse nævnt, at CFM generelt har en lang svartid, når
det drejer sig om den slags henvendelser, hvilket også indikerer, at der er tale om et komplekst stykke arbejde.
Emnet har flere gange været vendt ved bestyrelsesmøder og vil fortsat jævnligt blive taget op.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet ved revisor Jane Koller
Jane Koller gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på 20.636 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Næste års budget vil blive præget af betaling af folderne samt vederlag for det videre arbejde med
hjemmesiden. Derudover vil der være udgifter til lærerseminar og muligvis transportudgifter i forbindelse med
enkelte bestyrelsesmøder, som dog fortsat vil blive efterstræbt afholdt igennem Skype.
Det blev i øvrigt kort diskuteret, hvorvidt der på sigt kunne være andre indtægtsmuligheder for foreningen end
kontingenter.

4. Fastsættelse af næste års kontingent
Grundet de økonomiske omkostninger forbundet med hjemmesidedriften, var der på forhånd foreslået en
stigning i kontingent for udvidede medlemmer fra 1100 kr. til 1250 kr. Det blev påpeget, at stigningen til trods,
vil der stadig være tale om en billig ”brancheforening” der pt. har 10 medlemmer. Hjemmesiden bliver
medlemmernes ansigt udadtil. Det blev samtidig diskuteret, hvorvidt der alene skulle annonceres for
underviserne eller om annonceringen også skal omfatte undervisernes kurser. Overordnede betragtninger om
brugervenlighed og ønsker om at holde folk på foreningens hjemmeside har ført til en model, hvor der både
annonceres for underviseren og dennes kurser på foreningens hjemmeside. Dette er fremgangsmåden indtil
videre, men et etik udvalg (se nedenfor under pkt. 7) vil kunne arbejde videre med formuleringer omkring
foreningens overordnede baggrund for denne fremgangsmåde.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Kontingentprisen for basismedlemmer forbliver 300 kr.

5. Valg til bestyrelse
Den siddende bestyrelse blev genvalgt. Dog udtræder Hanne Ågotsdatter efter eget ønske. Til bestyrelsen
nyvalgtes (efter kort præsentation af de enkelte kandidater) Ann Rosenthal, Gitte Bowmann Bak og Jane Koller.
Som suppleant valgtes Tara Benita Elle.
Som nævnt ovenfor under pkt. 2, vil mulighederne for at Lone Fjorback og Jacob Piet får en særstatus som
bestyrelses”observatører”, for at deres pladser ikke spærrer for andre potentielle bestyrelsesmedlemmer, blive
undersøgt i det kommende år.

6. Beretning/Nyt fra lokalgrupperne
København: Der har været månedlige møder siden januar. Deltagerantallet har været svingende fra 4 – 9
deltagere. Der er dog forståelse for, at der er mange tilbud i byen og at det tager tid at bygge en sådan gruppe
op. Der eksperimenteres stadig med mødeformen, men et gennemgående element er fællesmeditation.
Silkeborg:
Her er der også månedlige møder. I gennemsnit 9-10 deltagere. Deltagerne skiftes til at guide meditationer.
Det blev diskuteret hvorvidt lokalgrupperne skal være for alle eller kun for medlemmerne. Pt. er det kun for
medlemmer. Det blev understreget, at det vil være ønskeligt, at bestyrelsen vælger en person til at være
tovholder for lokalgrupperne for at sikre en rød tråd.

7. Nedsættelse og beskrivelse af opgaverne for udvalg
Der blev dannet små summe-grupper for at diskutere/brainstorme over de mulige opgaver for udvalgene. I det
kommende nyhedsbrev vil medlemmerne af foreningen blive introduceret nærmere for de opgaver der ligger i
udvalgene og få mulighed for at tilslutte sig dem. For at udvalgsarbejdet ikke bliver for tyngende for den enkelte
blev det besluttet at der som minimum skal være 5 medlemmer for at et udvalg nedsættes, men dette er i
sidste ende op til det enkelte udvalg. Hvert udvalg har et bestyrelsesmedlem som tovholder.
Etik udvalg
(Benita Holt Rasmussen / Jens Klostergaard)
-Formulering af etiske principper som fælles retningslinjer for MBSR undervisere. Der kan formentlig søges
inspiration fra udlandet.
-Formulering af foreningens holdning til eksempelvis hjemmeside annoncering (se ovenfor – pkt. 4).
-Undersøgelse af mulige klageprocedurer.
Lokalgruppeudvalg
(Jane Koller / Gitte Bowmann Bak)
-Hvad skal de bruges til; Faglig sparring for undervisere? Inspiration for alle? ”Blot” fællesmeditation?
-Muligvis vekslende møder med enten sparring imellem undervisere eller møder med primært fokus på
fællesmeditation og mulighed for at øve guidning for dem, der er interesserede.
Web/Medie udvalg
(Rikke / Nanna Leschly)
-Umiddelbart er der ikke stort behov for nytænkning, men primært et behov for at få friske kræfter med i
arbejdet i at udvikle og opdatere hjemmesiden.
Visionsudvalg
(Birgitte Sally / Birthe Moksha / Tara Benita Elle)
-Tanker om hvilken retning foreningen skal bevæge sig. Hvilken forening skal der være tale om?
Professionalisering? Branding?
-Temaer; Sundhed – Sport – Børn.

8. Indkomne forslag
Der var stillet forslag om, at foreningen går ind og støtter op omkring Rethink Human Being (et projekt, der er
knyttet op på Kulturby 2017 i Region Midtjylland og som kan sprede sig til hele landet). Birthe Moksha
præsenterede projektet kort og redegjorde for, hvordan en aktiv deltagelse fra foreningens medlemmer kunne
være god branding for foreningen og være et godt første skridt ”ud i verdenen”. Hun påpegede at Dansk Center
for Mindfulness også er med i initiativet. Konkret er der tale om ugentlige fællesmeditationer, hvor foreningen
bl.a. vil kunne bidrage med guidning af meditationer. Der vil også kunne reklameres for initiativet på
foreningens hjemmeside.
Der var enighed om, at det er et godt projekt og at det er et godt sted for foreningen at være synlig. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt
Deltagerne på generalforsamlingen takkede formand Birthe Moksha for vel udført arbejde og flot overblik i en
ny-opstartsfase, hvor det egentlig ikke er muligt at have overblik.
Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved et let traktement.

Tom Kristensen
Referent

Download referat »

Referat af møde den 31. maj 2013 - Generalforsamling

Mindfulness Foreningen Danmark • Ryesgade 29, 3. 8000 Aarhus C

Referat fra den stiftende generalforsamling den 31. maj 2013.

Dagsorden til stiftende generalforsamling:

 1. Indledende præsentation, fremlæggelse af vedtægter og perspektiver for foreningen v/ Birthe Moksha
 2. Opstilling og valg til bestyrelsen v/ Benita Holt Rasmussen
 3. Drøftelser i grupper/brainstorm: hvad ønsker vi af aktiviteter i foreningen?

Referat af generalforsamling:
Til den stiftende generalforsamling var der fremmødt ca. 30 personer. Rikke Braren Lauritzen
indledte generalforsamlingen med en fælles meditation.

Winnie Sønderholm blev valgt til dirigent.

1. Indledende præsentation, fremlæggelse af vedtægter og perspektiver for foreningen:
Birthe Moksha fremlagde vedtægter og perspektiver for foreningen (se vedlagte bilag), og de
tanker som gruppen bag foreningen har gjort sig i forbindelse med grundlæggelse af foreningen.
Vedtægterne blev godkendt og vedtaget.

Gennemgangen af vedtægterne affødte diskussioner i forbindelse med, hvorvidt foreningen skal
kunne akkreditere og certificere, hvordan foreningen kan sikre standarder både nu og i fremtiden,
hvordan foreningen kan sikre kvalitet, og hvordan foreningen vil forholde sig og tage sig af klager
over uddannede MBSR undervisere.

Det blev besluttet, at der skal nedsættes et etisk udvalg, der skal undersøge og arbejde med etik,
klager etc.

Til orientering fortalte Birthe Moksha, at gruppen som står bag oprettelsen af foreningen, har
ansøgt om at Mindfulness Foreningen Danmark har beskyttet titlen som MBSR underviser/lærer
ved at ansøge om et registreret varemærke på titlen. Ansøgningen venter på godkendelse.
Dette affødte en diskussion om, hvornår man så må bruge den beskyttede titel. Dette punkt vil
også være et arbejdspunkt for det etiske udvalg.

2. Opstilling og valg til bestyrelsen:
Til bestyrelsen var der opstillet 7 kandidater. Det var muligt frem til den 12. maj at melde sig som
kandidat til bestyrelsen.

De syv kandidater var Benita Holt Rasmussen, Birthe Moksha, Hanne Ågotsdatter, Jacob Piet, Kit
Appelt, Lone Fjorback og Rikke Braren Lauritzen.
Benita præsenterede Jacob Piet og Kit Appelt, som begge var i udlandet. Herefter præsenterede
kandidaterne sig selv.

Bestyrelsen blev valgt med fuldt flertal.

3. Drøftelser i grupper/brainstorm: hvad ønsker vi af aktiviteter i foreningen?
Under Mindfulness Foreningens stiftende generalforsamling blev der i grupper diskuteret
medlemmernes visioner for, hvad foreningen kan blive til, byde på, rumme og hvilke områder den
vil kunne dække. Her kan du læse de punkter, som var oppe til kreativ overvejelse og diskussion.

1. TYDELIGGØRE FORENINGENS GRUNDLAG
Er Mindfulness foreningen en MBSR-forening eller er der plads til flere?
Tydeliggøre hvad MBSR står for og betyder – på hjemmesiden.
Ønskelig med en gennemgang og orientering i MBSR curriculum.
Indholdsdefinition af ”Mindfulness”.

Orientering om de forskellige mindfulnessprogrammer der findes i dansk kontekst?

2. BRANCHEFORENINGEN i MINDFULNESS FORENINGEN: MBSR®
Brancheforeningen Mindfulness Foreningen MBSR uddeler MBSR® til medlemmer som er
uddannet MBSR-lærere akkrediteret fra Center for Mindfulness, UMASS.
– Arbejde med udgangspunkt i høj undervisningskvalitet med sigte på at MBSR® kan blive et
behandlingstilbud på lige fod med henvisning til fx psykolog, m.m.

Ønsket om Mindfulness Foreningen som en paraply organisation, som dækker potentielt flere
brancheforeninger. Lige nu kun MBSR, men måske også andre vil tage initiativ til andre
brancheforening som MBCT, MBRP, evt. andre kvalitetsstemplede uddannelser.

3. UNDERGRUPPER i FORENINGEN
Der er et ønske om udviklingsforum, og undergrupper, interessegrupper, interesseforeninger omkring temaerne:

 • mindfulness for børn
 • programmer for studerende
 • for læger/ sygeplejere/ psykologer
 • mindfulness i virksomheder/organisationer/ arbejdspladser/ mindfulness i jobsammenhæng
 • mindfulness i social sektor
 • mindfulness i sport/ løbetræning/ idrætsklubber
 • forskningsformidling
 • mindfulness for patienter med kronisk smerte
 • litteraturudvalg

4. AKTIVITETER
– Der er behov for at etablere et dansk fællesskab i DK og supervision fra danske supervisorer.
Meditationsgrupper og kollegialt fællesskab for lærere med fælles sparring, gensidig supervision,
idédeling – til udvikling og gensidig vejledning. Ønsket er, at vi støtter hinanden uden, at der skal
være penge imellem, men gensidig hjælp, støtte og tillid til, at de kompetencer, der findes blandt
medlemmerne.
– Mindfulness Foreningen kan arrangere retreats, konferencer, samarbejde/ lade sig inspirere fra
internationale mindfulness organisationer, tiltrække kapaciteter.
– Meditationsgrupper og kollegialt fællesskab for lærere med fælles sparring, gensidig supervision,
idédeling – til udvikling og gensidig vejledning.
– Åbne meditationsaftener for MBSR-kursister.
– Debatforum – online, facebook, foreningsmøder
– Invitere gæstelærere.
– Åbne arrangementer/ Foreningsmøder; fx filmaftener, blog for mindfulness foreningen.
– Foreningsorganiserede opfølgningsgrupper efter 8 ugers forløberne.
– Sangha: Starte lokale meditationsgrupper; mindfulness-MBSR-grupper.

5. HJEMMESIDEN
Det er ønskeligt
– med en kalender MBSR-aktiviteter og foreningens øvrige aktiviteter.
– at hjemmesiden fungerer som en opdateret database hvorfra man kan orientere sig om, hvad der
sker rundt omkring, nationalt og internationalt, på mindfulnessscenen.
– at hjemmesiden er opdateret med links til ny forskning.
– at hjemmesiden orienterer om uddannelser for MBSR, for kvalitetssikrede
mindfulnessuddannelser.
– at der orienteres om godkendte MBSR-retreats

Referent: Hanne Ågotsdatter og Winnie Sønderholm

Download referat »