Mindfulness Foreningen

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde

§ 1 Ved det konstituerende bestyrelsesmøde gennemgås vedtægter og forretningsordenen fastsættes.

§ 2 Bestyrelsen konstitueres:
Der vælges altid en kasserer, og der kan vælges en sekretær. Der kan nedsættes udvalg med tovholdere fra bestyrelsen.

§ 3 Faste opgaver i årets løb, i henhold til foreningens formål, gennemgås og kan fordeles. (Her henvises til paragraf 2 i foreningens vedtægter)

§ 4 Bestyrelsesmøder

§ 4.1 Fastlagte møder
Der afholdes bestyrelsesmøder ca. 1 gang pr. mdr. juli og august undtaget. Disse kan afholdes via internettet – evt. Skype kan anvendes og har en varighed á max 2 timer.
To gange om året mødes bestyrelsen til heldagsmøder. Det ene af disse afholdes i forbindelse med andre aktiviteter f. eks den årlige Generalforsamling eller seminarer.

§ 4.2 Dagsorden og mødeafholdelse
Dagsorden udarbejdes af formanden.
Til hvert ordinært bestyrelsesmøde skal dagsordenen indeholde:

  • Godkendelse af referat
  • Valg af ordstyrer og referent
  • Nyt fra formanden
  • Orientering fra kassereren vedr. budget og økonomi
  • Orientering fra nedsatte udvalg (såvel faste som ad-hoc udvalg)
  • Indkomne forslag
  • næste møde
  • evt.

Hvert bestyrelsesmøde starter med en meditation på ca. 10 min. Efter ca. 50-60 min afholdes en selvomsorgspause. Bestyrelsesmøder slutter altid til den aftalte tid. Der kan ikke træffes beslutninger under eller efter punktet ’evt.’

§ 4.3 Mødeindkaldelse.
Punkter til behandling på bestyrelsesmøder skal være formanden i hænde senest 14. dage forinden mødet. Indsendte forslag skal have angivelse af hvorvidt punktet er et orienterings- eller beslutningspunkt. Dagsorden med eventuelle bilag udsendes så bestyrelsesmedlemmerne har den i hænde senest 7. dage før kommende bestyrelsesmøde.

§ 4.4 Beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Behandling af punkter på bestyrelsesmødet er baseret på åben og fordomsfri dialog.
Ved afstemningen benyttes almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er det fremsatte forslag bortfaldet.

§ 4.5 På bestyrelsesmødet vælges en referent. Den til enhver tid valgte referent udsender referatet til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet godkendes på efterfølgende møde, og der henstilles til at indsigelser fremføres inden 7 dage efter udsendelsen. Eventuelle indsigelser behandles på førstkommende bestyrelsesmøde

§ 5. Tavshedspligt

§ 5.1 Alle bestyrelsesmedlemmer og eventuelt udefrakommende har på møderne tavshedspligt overfor udenforstående, for så vidt angår de enkelte medlemmers forhold og hvad der i øvrigt drøftes.

§ 5.2 Tavshedspligten opretholdes efter udtrædelse af bestyrelsen.

§ 6 Ændring af forretningsordningen

Ændringsforslag til forretningsordningen kan til enhver tid fremsættes af ét eller flere medlemmer af bestyrelsen og vedtages ved simpelt flertal.

§. 7 Tilføjelser

§ 7.1 Bestyrelsessuppleanter har taleret men ikke stemmeret.