MBKT

Hvad er MBKT?

MBKT (eller MBCT) står for Mindfulness-baseret kognitiv terapi. Det er et 8-ugers videnskabeligt underbygget manualiseret gruppebehandlingsprogram, som integrerer mindfulness fra MBSR-programmet med elementer fra kognitiv adfærdsterapi, der har fokus på tanker og følelser. Det er især udviklet til at forebygge fornyet depression hos mennesker med tilbagevendende depressioner og er et alternativ til kognitiv terapi og vedholdende medicinsk behandling.

Hvad går MBKT programmet ud på?

MBKT forløber over 8 uger med ugentlige møder a 2 1/2 timer samt en hel retrætedag. Det ledes af en eller flere uddannede MBKT-undervisere, som løbende introducerer dig til og guider forskellige meditationer og yogaøvelser (opmærksomhedsøvelser), som du derefter træner dagligt derhjemme. Herudover indeholder forløbet øvelser, korte oplæg, dialog og refleksion.

Programmet er struktureret omkring og følger et fastlagt curriculum, som starter med at hjælpe dig til at genfinde kontakten til din egen krop igennem bl.a. kropsskanningsøvelser, som er en opmærksomhedsmeditation med særlig fokus på kroppen. Derefter vil du blive introduceret til åndedrætsmeditationer, som i starten vil være rettet mod at opbygge din koncentration og følelse af stabilitet.

I de følgende uger vil du øve diverse yogastrækøvelser, som yderligere hjælper dig til at rette opmærksomheden til kroppen og (gen)finde en fortrolighed og tillid til denne.

Undervejs i forløbet vil meditationerne blive udbygget, så du også retter din opmærksomhed til dine tanker og den ydre verden omkring dig, hvilket kan give dig gradvis større indsigt i egne reaktioner og mønstre.

Du vil især komme til at arbejde med at undersøge dine vanskelige og plagsomme (negative) tankemønstre, så du lærer at genkende og tolerere disse, og igennem denne proces kan erkende, når dysfunktionelle tankemønstre aktiveres, hvilket kan hjælpe til at forebygge gentagen depression.

Alle øvelser og meditationer vil bygge på og hjælpe dig med at etablere en ikke-dømmende og accepterende holdning til dig selv.

Programmet foregår på et hold med andre deltagere, fordi erfaringen viser, at når man øver sig sammen med andre, øger det motivationen og disciplinen. Holdet understøtter samtidig følelsen af forbundethed og fællesskab, idet læreren med sin særlige tilstedeværelse vil sørge for at skabe en tryg ramme, som er med til at udvikle ”compassion” (venlighed).

Man får som deltager mulighed for at dele sine erfaringer undervejs med de andre på holdet, men det er vigtigt at understrege, at MBKT ikke er gruppeterapi.

For at få det forventede udbytte, er det vigtigt, at man som deltager er indstillet på at opretholde en daglig indsats hjemme, hvor man typisk skal påregne at øve sig ca. 1 time om dagen.

Hvad kan man forvente af få ud af MBKT programmet?

Ved at deltage i forløbet og øve dig i mindfulness-teknikkerne lærer du at bruge en solid, videnskabeligt underbygget metode, som vil give dig større glæde, tilfredshed og bedre alment velbefindende. Du vil opleve større tilstedeværelse i nuet, samtidig med at din søvn kan forbedres, rastløshed formindskes, og du vil blive bedre til at håndtere dine tanker og bekymringer. Derudover vil din generelle opmærksomhed og koncentrationsevne forbedres.

Igennem mindfulness-træningen vil du gradvist opøve din evne til tilstedeværelse og kan på den måde i højere grad fornemme, hvordan indre og ydre begivenheder er forbundet med dine følelser, tanker og adfærd. En større bevidsthed om dette giver dig mulighed for at bryde med fastlåste automatiske tanker og handlemønstre, og du bliver bedre til at opfange, når du ryger “på autopilot”. Opmærksomhedsøvelser giver en øget indsigt i sindets natur og en større accept af og øget tolerance over for de følelser, tanker og sindsstemninger, som kommer og går. Dette kan samtidig gøre dig bedre i stand til at reagere konstruktivt på forstyrrende tanker og følelser.

Forskning viser, at deltagelse i MBKT reducerer risikoen for tilbagefald af depression effektivt ift. andre vanlige behandlinger og har samme effekt som vedligeholdende antidepressiv behandling (van der Velden AM., Piet J., Buch Møller A. og Fjorback L. Mindfulness-baseret kognitiv terapi er effektiv i behandlingen af tilbagevendende depression. Ugeskrift for Læger, 2017;179:V04160291)

Hvor kommer MBKT programmet fra?

Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT eller MBCT) bruges til at betegne det 8-ugers manualiserede gruppebehandlingsprogram, som blev udviklet af Zindel Segal fra Toronto University, Mark Williams fra Oxford University og John Teasdale fra Cambridge University i 2002 til forebyggelse af tilbagefald hos personer, som lider af tilbagevendende depression. Det baserer sig på MBSR programmet udviklet af Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts Medical School (UMass) i 1979, som blev integreret med elementer af kognitiv adfærdsterapi.

Hvem kan have glæde af MBKT programmet?

MBKT programmet er specifikt udviklet til mennesker med tilbagevendende depressioner og anbefales især til denne målgruppe, hvorimod MBSR programmet har mere bred anvendelse. Det vil kun være relevant for mennesker, som er motiverede for at træne mindfulness dagligt. MBKT kan være et alternativ til vedholdende antidepressiv medicinsk behandling, hvis den pågældende ikke ønsker at fortsætte den medicinske behandling eller ikke oplever tilfredsstillende effekt af denne eller evt. har mange bivirkninger.

Kontakt os i dag