Vedtægter

Mindfulness Foreningen

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Mindfulness Foreningen Danmark.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål:
At sikre en høj kvalitet inden for mindfulness området i Danmark, ved at følge de standarder der udgår fra Center for Mindfulness. Og facilitere relevante aktiviteter for medlemmerne.

pkt. 1 At udbrede kendskabet til MBSR, Mindfulness Baseret Stress Reduktion. Aktiviteterne er i form af at drive og vedligeholde en hjemmeside, facebookside, afholde konferencer, kurser, retræter, film, opdaterede artikler, medlemsaktiviteter og andre relevante arrangementer.

Pkt. 2 At sikre at medlemmerne er tydelige via hjemmesiden, herunder annoncering af kurser og aktiviteter der afholdes af MBSR-lærere med udvidet medlemsskab se § 3

Pkt. 3 At søge midler til projekter og forskning, og midler til udbredelse og kvalitetssikringen af MBSR.

Pkt. 4 At skabe et udviklende og støttende netværk for medlemmerne, herunder give muligheder for opstart af lokale meditationsgrupper og finde supervisor i nærheden.

Pkt. 5 At arbejde for at sikre en høj standard af uddannelser af Mindfulnesslærer/ MBSR uddannelse i DK, uddannelser der underviser i henhold til de international standarder fra UMASS.

Pkt. 6 At samarbejde med andre Mindfulness foreninger, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Alle medlemmer er gennem et udviklende og reflekterende fælleskab med til at foreningen arbejder i forhold til formålet. Fælleskabet kan være med til at udvikle og fordybe medlemmernes evner og kvaliteter som MBSR underviser og formidler af en levende praksis, og foreningen kan på denne måde danne grobund for en form for gensidig supervision.

Hvem kan blive medlem:

Følgende kan tegne et Basis Medlemskab (Interesseforening):

 • Alle med interesse for Mindfulness/MBSR der støtter foreningens formål.

  Herunder

 • Folk der er under uddannelse til at blive MBSR-lærer
 • MBSR kursister/alumni, der ønsker at støtte foreningens arbejde
 • Alle med interesse for Mindfulness

 

Følgende kan tegne et Udvidet Medlemskab (brancheforening):

 • MBSR lærere der er uddannet efter de til enhver tid gældende standarder og anbefalinger, der udgår fra Center for Mindfulness UMASS. Læs her nærmere om MBSR læreruddannelse, Oasis Institute i bilag 1. For at man må kalde sig MBSR lærer og undervise i det fulde MBSR forløb, skal man som minimum have deltaget i det, der svarer til ”Practicum in MBSR”, have længerevarende egenpraksis og kropsarbejde samt ”PTI”

Et udvidet medlemskab kan tegnes af både:

 • MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS
 • Certificerede MBSR lærere, dvs. personer med MBSR certificering godkendt af Center for Mindfulness, UMASS
 • MBSR lærere uddannet efter internationale standarder, der som minimum modsvarer kravene til MBSR lærere uddannet hos Center for Mindfulness, UMASS.

Kontingent: Der tages forbehold for evt. ændringer

Basis medlemskab koster 300 kr. årligt
Udvidet medlemskab koster 1.250 kr. årligt (fra 31. dec. 2014)

Medlemsfordele

For Basis medlemskab (Interesseforening):

 • Du støtter foreningens arbejde med at skabe en platform omkring mindfulness, der kan forene, opkvalificere og udvikle MBSR i Danmark.
 • Adgang til information omkring, hvor du finder kvalificerede MBSR lærere rundt om i landet, retrætes, foredrag, supervisorer mv.
 • Et støttende og udviklende netværk for medlemmerne.
 • På sigt mulighed for rabatter på kursus, retrætes mv., der laves i foreningens regi.
 • Mulighed for at deltage i udvalgsarbejde, kursusudvalg, webgruppe, pressegruppe, herunder lokalforeninger, deltagelse i lokale mindfulnesstræningsgrupper og interessefælleskab.

NB! Som Basis medlem må du IKKE bruge titlen ”MFD” eller annoncere med foreningens logo. Dette er forbeholdt det udvidede medlemskab.

For udvidet medlemskab ( Brancheforening):

 • Samme fordele som basis medlemskab, samt yderligere:
 • Et Udvidet medlemskab af Mindfulnessforeningen Danmark er dit kvalitetsstempel. Du kan markedsføre dig med og bruge Titlen ”MFD” (Mindfulness Foreningen Danmark) samt bruge Foreningens logo, og du får adgang til at stå opført på en landsdækkende MBSR udbyder liste, så dine kunder nemt kan finde dig. På listen kan du linke til din hjemmeside.
 • Annoncere dine kurser og services på foreningens hjemmeside, herunder annoncering af MBSR,og IMP kurser
Stk. 2. Alle medlemmer kan deltage og stemme på den årlige generalforsamling, som også kan danne rammen om mindfulness praksis i form at fællesmeditation og workshops med relevante emner.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside via indmeldelsesblanket. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen med mindst 6 måneders varsel til starten af medlemmets næste medlemsperiode.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Årligt kontingent opkræves forud for hvert år i den måned, hvor det enkelte medlemskab tegnes.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Fælles Meditation-Valg af stemmetællere – Valg af dirigent – Formandens beretning – Regnskabsaflæggelse- Behandling af indkomne forslag – Fastsættelse af kontingent – Godkendelse af budget -Valg af formand – Valg af næstformand Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden, består af en næstformand, kassereren og 3-7 medlemmer..
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode, således at der hvert år vælges 2 nye medlemmer. I den første 3 årige periode fra 2013 er det muligt for de valgte at blive I bestyrelsen, hvis de ønsker det frem til valg. Det er muligt at genopstille til valg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede
opgaver. Herunder uddelegere opgaver til medlemmerne

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Alt bestyrelses arbejde er nonprofit, og på nuværende tidspunkt ulønnet, men der kan i særlige tilfælde aftales enkeltstående honorar for specifikke aftalte opgaver.
Alle udgifter til foreningens drift herunder lokaleleje og transport, drift af hjemmeside dækkes af foreningen.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister- dette kan varetages af et medlem uden for bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasserer i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål og kan tilfalde Center for Mindfulness UMASS.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31.5.2013 og senest ændret på den ordinære / ekstraordinære generalforsamling den 21.8.2015. Seneste ændring på den ordinære generalforsamling den 8.7.2018