Vedtægter

Mindfulness Foreningens vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Mindfulness Foreningen Danmark.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark

§ 2. Formål

Stk. 1. Mindfulness Foreningen er en almennyttig forening. Det overordnede formål er at sikre en høj kvalitet inden for mindfulness området i Danmark.

Pkt. 1 At udbrede kendskabet til Mindfulnessbaserede Programmer (MBP) og Mindfulnessbaserede Interventioner (MBI) gennem fagligt nærende fællesskaber og aktiviteter.

Pkt. 2 At sikre en platform hvor medlemmer kan formidle kvalificeret viden om mindfulness og skabe tydelighed omkring egne relevante aktiviteter.

Pkt. 3 I samarbejde med organisationer stille kvalificeret viden om mindfulness til rådighed i projekter og forskning.

Pkt. 4 At skabe et udviklende og støttende netværk for medlemmerne og andre med interesse for mindfulnesspraksis og -faglighed.

Pkt. 5 At vedligeholde og udvikle et samarbejde med andre Mindfulness aktører, nationalt og internationalt.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Hvem kan blive medlem:

Alle der vil være med til at støtte foreningens formål med en interesse for mindfulness og mindfulnessbaserede programmer.

Som medlem kan tilkøbes en udvidet medlemsfordel, hvor det er muligt at annoncere på foreningens ”Profilliste” på hjemmesiden. Alle som bruger denne fordel må leve op til den danske oversættelse af ”Internationale standarder for mindfulnessbaserede programmer” (MBP). Dokumentation fremsendes til forperson.

Stk. 2. Medlemsfordele. Alle medlemmer kan deltage og stemme på den årlige generalforsamling. Som medlem kan man deltage i foreningens arrangementer til reduceret pris.

Stk. 3. Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen med virkning ½ år efter.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Fælles Meditation
 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Forpersonens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af forperson
 • Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af 1 revisorer og evt en revisorsuppleant

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Foreningen tilstræber dog at beslutninger træffes via dialog. Skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Der skal minimum vælges en forperson og 3-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 3-årig periode, således at der hvert år vælges 2 nye medlemmer. Det er muligt at genopstille til valg.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med herværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor tillidsposter fordeles frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver og uddelegere opgaver til medlemmerne.

Stk. 5. Forperson indkalder til bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, anmodningen er kommet til forpersonens kendskab.

Stk. 6. Alt bestyrelsens arbejde er nonprofit. I særlige tilfælde aftales enkeltstående honorar for specifikke aftalte opgaver.

Alle udgifter til foreningens drift herunder lokaleleje og transport, drift af hjemmeside dækkes af foreningen.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren eller tilknyttet bogholder. Foreningens medlemsregister føres af et medlem i bestyrelsen eller af et medlem uden for bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og kasserer/sekretær i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 31.5.2013 og senest ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 21.8.2015.

Seneste ændring på den ordinære generalforsamling den 8.7.2018

Seneste ændring på ekstra ordinær generalforsamling den 16.11.2023