Mindfulness Manifest
by Gitte Bowman Bak
02/02/2021

Hvad er MBKT ?

Om at navigere i Mindfulness ”markedet” i gråzonen mellem den videnskabeligt dokumenterede behandling og den alternative selvhjælp/ “MBSR look alike”

Mindfulnessforeningen Danmark ønsker at være behjælpelige med en tydeliggørelse af, hvad der er videnskabelig dokumentation for indenfor ”mindfulness” branchen, og hvor en sådan forskning ikke eksisterer. Dokumentet er ikke ment som en udtømmende redegørelse, men som en forholdsvis letlæst oversigt over “mindfulness-markedet”, som det ser ud i Danmark år 2016/2017. Dokumentet er udarbejdet af danske MBSR-professionelle med mange års erfaring i branchen, samt godkendt af en samlet bestyrelse i Mindfulnessforeningen Danmark.

En svaghed i mindfulness-markedet

I dag bliver ordet ”Mindfulness” brugt i flæng, desværre både af professionelle, af lægmand og i medierne. Mindfulness defineres i forskningslitteraturen som “..paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally (Jon Kabat-Zinn 1994, p 4.)”. Mindfulness er både en evne til at være nærværende, som kan trænes gennem meditation. Det er samtidig også benævnelsen for den metode, der bruges til at træne denne færdighed. For uddybelse se evt ”Statusartikel for MBSR i Ugeskrift for Læger.”, af Fjorback, Rasmussen og Press.

Da MBSR ( Mindfulness Baseret Stress Reduktion) og MBKT (Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi) blev skabt og udviklet, kendte den almene befolkning intet eller meget lidt til ”Mindfulness”, ej heller til forkortelserne MBSR og MBKT. Så første og største udfordring var at formidle, hvad mindfulness egentlig er.

I stedet for at tale om, at MBSR og MBKT forløbene virker, så forsimplede forskerne budskabet ved at sige, at Mindfulness virker. I samme ånd er Mindfulnessforeningen blevet skabt. Det vil sige ud fra et ræsonnement om, at folk ikke ville vide, eller interessere sig for ”MBSR-foreningen”.

Mindfulness virker” – en uddybning

Du kan finde mange udbydere af Mindfulness kurser –og uddannelser, der fortæller dig, at Mindfulness virker. Underforstået selvfølgelig, at deres mindfulness kursus og uddannelser er videnskabeligt dokumenteret for effekt. Man kan sige, at det er en sandhed med store modifikationer.

I nedenstående youtube video med Professor Mark Williams, fortæller han, at ”Mindfulness reducerer risikoen for depressiv tilbagefald med 50 %”. Desværre præciserer han ikke, at det er det specifikke MBKT (Mindfulness-Baseret Cognitive Therapy) program, der har vist disse resultater. På dansk hedder programmet MBKT for Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi. Professor Emeritus Mark Williams var indtil 2013 daglig leder af Oxford Mindfulness Center, og har forsket i depression og forebyggelse samt behandling heraf i mange år.

Vi ligger som vi har redt

Man kan lidt groft sige, at mindfulness-området ligger, som det har redt. Med stor risiko for, at markedet bliver misbrugt og udvandet med mange forskellige “MBSR look alike” kurser. Derfor er vores næste udfordring, og nærværende intention, at råde bod på noget af den tidlige oversimplificering, og præsicere, at det er MBSR og MBCT programmerne, der er forsket intensivt i, og har dokumenteret effekt på stress, angst og depression.

Første-generations mindfulness-baseret intervention/mbi versus anden-generation mbi versus mindfulness-informed programmer.

Samt diverse “look alike” efterligninger. – sådan ser markedet ud anno 2016/2017

Vi har i forbindelse med udarbejdelse af dette dokument kontaktet Rebecca S. Crane, Centre for Mindfulness Research and Practice, School of Psychology, Bangor University. Crane er førende forsker i feltet, og toneangivende internationalt omkring udvikling af integritet, vurderingsværktøjer (MBI:TAC), supervisionsmodeller etc. Ifølge Crane benævnes MBSR og MBKT som “første-generations” MBP´s (Mindfulness Based Program) Internationalt bruges betegnelserne “program”, “intervention” og “approach” synonymt.

Historisk set er MBSR programmet det ældste, og stammer tilbage fra 1979, hvor Jon Kabat-Zinn skabte det på Massachussets Universitetets Medicinske Afdeling (UMASS).

I 1990érne udviklede de engelske forskere Mark Williams, John Teasdale og Zindel Segal MBKT programmet, hvor MBSR blev brugt som skabelon og modificeret til at passe til den depressive population. Disse to programmer er derfor de ældste, og får, qua deres solide evidens status, benævnelsen “første-generation” . Ud fra disse to programmer er der udviklet en “anden-generation” af tilpassede programmer. Her kan nævnes Mindfulness-based Eating Awareness, og Mindfulness-based Relapse Prevention”.

En tredje kategori er de såkaldte “mindfulness-informed” psykoterapier, der omfatter Acceptance and Commitment Therapy -ACT, Dialektisk Adfærds Terapi (DAT) samt Compassion Focused Therapy (CFT) og Mindful Self Compassion (MSC). De tilhører alle den tredje bølge inden for empirisk testede psykoterapier.

Se evt afsnittet ”Mindfulness-Based Approaches: Are They All the Same? af Chiesa og Malinowski (2011).

Hertil kommer en fjerde kategori af alle mulige “mindfulness-kurser”, og MBSR/KT look aliks, som forvirrer billedet, både for forbrugeren og for forskerne. De hævder at “mindfulness virker”, men henviser desværre ikke til specifik forskning, der omfatter netop deres program og curriculum.

MBSR og MBKT som ”gold standard” i forskningslitteraturen

Er du interesseret i at få underbygget MBSR og MBKT´s status som ”first generation” eller ”gold standard”, så er nedenfor henvisninger til nyere (2015) meta-analyser i forskningslitteraturen:
Meta-analyser er en analyse af analyser, og udgør populært sagt ”toppen af poppen” indenfor empiriske undersøgelser, og giver det mest retvisende overblik over et forskningsområde på et givent tidspunkt.

Maj 2016: The Effectiveness of Mindfulness-Based Interventions in the Perinatal Period: A Systematic Review and Meta-Analysis. Her defineres MBI som MBSR og MBCT.
“The most commonly available and researched MBIs, considered as the ‘gold standard’, are mindfulness-based stress reduction (MBSR) and mindfulness-based cognitive therapy (MBKT).”

April 2015: Standardised Mindfulness-Based Interventions in Healthcare: An Overview of Systematic Reviews and Meta-Analyses of RCTs. Her defineres MBI som MBSR og MBCT.
December 2015: The Efficacy of Mindfulness-Based Interventions in Primary Care: A Meta-Analytic Review
Her kan du læse: “ We allowed any MBI that listed mindfulness as a key component, including mindfulness-based stress reduction (MBSR), mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), or similar.2” 2-tallet henviser til et studie af Mindfulness-baseret terapi af Khoury et al.

Konklusion

Der arbejdes internationalt på at opretholde integritet og kvalitetssikring indenfor mindfulness-området, og dette skriv ligger i tråd hermed. Det danske mindfulness-marked er broget, og samme udvikling ses desværre også internationalt.
Vi kan kun anbefale brugere af mindfulness-ydelser til at se efter MBSR- og MBKT kvalitets-stemplet, samt at efterspørge evidens-status på andre MBI´s eller mindfulness-kurser hos udbyderen. Sagt med andre ord, er der ikke nødvendigvis evidens for kurser som “meditations-kurser baseret på mindfulness” (opdigtet) eller lignende tilnærmelser til ovennævnte.

Se dig godt for, og spørg efter specifik evidens samt underviserens uddannelse. Er du i tvivl, så eksisterer der både en dansk anerkendt MBSR-lærer liste, samt en liste over certificerede MBSR-lærere fra CFM, UMASS. Disse udbydere er alle universitetsuddannede MBSR-lærere.
Vi vil i Mindfulnessforeningen Danmark gøres vores bedste for at holde offentligheden opdateret, når og hvis der kommer ny viden om andre MBI´s og/eller lærerlister for udbydere af internationalt anerkendte MBI´s.

På mindfulnessforeningen danmarks vegne

Bestyrelsesmedlem, Certificeret MBSR lærer og Mindfulness Supervisor Benita Holt Rasmussen

Bestyrelsesmedlem, Certificeret MBSR lærer og Mindfulness Supervisor Merethe Palmgren Morgen

AR = androgenreceptor; GR = glukokortikoidreceptoren; HPA = hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen; IL = interleukin; MBKT = mindfulnessbaseret kognitiv terapi; MBSR = mindfulnessbaseret stressreduktion; NFκB = nukleær faktor-kappa B; SAM = symphaticus-binyremarv-aksen; TNF = tumornekrosefaktor.

MEKANISMER, DER ER RELATERET TIL MITOKONDRIEL FUNKTION, OXIDATIVT STRESS OG TELOMERLÆNGDE

I et relativt nyt forskningsområde, der endnu ikke er fuldt undersøgt, har man ved anvendelse af biomarkø-rer påvist, at stress kan indvirke på det cellulære miljø, hvad angår mitokondriel funktion, oxidativt stress og afkortning af telomerenderne på kromosomerne. Mi-tokondrierne er essentielle for vedligeholdelse og re-gulering af det cellulære mikromiljø, og mitokondriel dysfunktion (MD) er associeret med sygdom, f.eks. neurodegenerative [21] og psykiatriske lidelser [22]. En af mekanismerne ved MD er stressinduceret dysre-gulering af glukokortikoider, særligt kortisol. I et stu-die med raske kvinder var kronisk øget stressniveau associeret med cellulær ældning i form af øget oxida-tivt stress, forkortede telomerer og nedsat telomerase-aktivitet [23]. Forkortning af telomererne er forbun-det med patofysiologiske processer, der øger risikoen for kardiovaskulære sygdomme, diabetes, kræft og parkinsonisme [23, 24]. Hos raske udøvere af afslap-ningsøvelser, der indeholdt mindfulnessmeditation og mindfulnessbevægelse, var en gruppe gener, som ind-går i mitokondriel oxidativ fosforylering og metabo-lisme opregulerede [8]. I et andet studie med pårø-rende til demente [23] var der en øget telomeraseak- tivitet på 43% efter 12 minutters yoga og meditation dagligt i otte uger. I den aktive kontrolgruppe, som lyttede til afslappende musik, blev der kun observeret en forbedring på 3,7%. Senest har Blackburn, der er nobelprismodtager for den molekylære beskrivelse af telomerernes natur, & Epel [23] beskrevet, hvorledes MBT kan bremse telomerafkortningen. Forfatternes konklusion er underbygget ved inddragelse af samt-lige randomiserede kliniske forsøg på området og en metaanalyse fra 2014 baseret på fire randomiserede undersøgelser med en samlet effektstørrelse på d = 0,46.

Interventioner, der bidrager til øget mitokondriel funktion og bremser telomerafkortningen, kan derved tænkes at have en forebyggende og sundhedsfrem-mende effekt.

OPSUMMERING

MBT kan reducere og lindre symptomer på stress, angst og smerte samt forebygge depression. Forskningen ty-der på, at nogle af virkningsmekanismerne er selvmed-følelse, opmærksomhed samt regulering af dysfunktio-nelle følelses- og tankemønstre. MBT kan influere på neurologiske, inflammatoriske, metaboliske og endo-krine systemer i en sundhedsfremmende retning. Om-fanget af evt. publikationsbias er ukendt, og der kan peges på nogle videnskabelige udfordringer ved under-søgelserne. F.eks. modificeres MBT til forskellige klini-ske målgrupper, hvilket er en styrke for den enkelte in-tervention, men kan svække sammenligneligheden. Yderligere er det vanskeligt at blinde MBT for delta-gerne, og aktive kontrolgrupper (»behandlinger«), der har ligheder, men samtidig adskiller sig fra MBT, er øn-skelige. Selvrapporterede spørgeskemaer anvendes i alle studier og kan introducere bias. Cellulære og neu-rale kliniske mål i kombination med spørgeskemaer kan være med til at sikre en bedre forståelse af de fundne resulter. I fremtidige studier bør man derfor fo-kusere på, hvordan MBT’s psykologiske, neurale og cel-lulære virkningsmekanismer interagerer og påvirker den kliniske effekt hos forskellige patientgrupper.

MINDFULNESSBASERET TERAPIS KLINISKE ANVENDELSESMULIGHEDER

Stress, angst, depression og smerte

MBT er effektiv til behandling af stress, angst og smerte samt til forebyggelse af depression [5, 6, 25]. I visse lande indgår MBT i de nationale retningslinjer til fore-byggelse af depression, f.eks. hos The National Institute for Health Care Excellence i Storbritannien. Nedenfor oplister vi forskning i nyere anvendelsesmuligheder af MBT, men hvor volumen af forskningen er mindre end den her nævnte.

Rehabilitering ved kræftsenfølger

Baseret på en række metaanalyser har MBT vist sig at være en effektiv intervention mod kræftrelaterede søvnproblemer, træthed og produktion af inflammato-riske cytokiner [26].

Rehabilitering ved kronisk obstruktiv lungesygdom

I en metaanalyse af psykologiske interventioner i reha-bilitering af kronisk obstruktiv lungesygdom fandt man klinisk signifikant effekt af MBT på angst og åndenød [27], og MBT førte til reduktion i angst og depression og forhindrede en forøgelse af niveauet af tumornekrosefaktor-α, som steg signifikant i kontrol-gruppen [28].

Hjerterehabilitering

Stress øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme, og hjer-tesygdom kan udløse stress, angst og depression, hvil-ket yderligere forringer prognosen [29] og understre-ger det psykosociale behandlingsbehov, som er anbefalet i national klinisk retningslinje for hjertereha-bilitering. MBT hos hjertepatienter kan øge livskvalitet, reducere depression og angst samt sænke det systoliske og diastoliske blodtryk [30].

SUMMARY

Rasmus Jentoft Boutrup, Malene Munk Jørgensen,
Niels Gregersen, Lars Frost, Heidi Aagaard, Dorthe Djernis, Anne Maj van der Velden & Jesper Dahlgaard:
Psychological, neurological and cell-mediated mechanisms by mindfulness-based therapy
Ugeskr Læger 2019;181:V11180784

In this review, we present clinical studies on mindfulness-based therapy (MBT) with a focus on mediating mechanisms for its health promoting effects. These constitute awareness, self-compassion, regulation of dysfunctional patterns of thoughts and emotions, neural network and cellular processes. Among cellular processes are inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and telomere shortening, which all contribute to the molecular pathophysiology of several of today’s lifestyle diseases. Finally, we address applications, where strong evidence exists for the clinical impact of MBT.

KORRESPONDANCE: Jesper Dahlgaard. E-mail: jesd@via.dk
ANTAGET: 29. maj 2019

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 22. juli 2019 INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgæn-gelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
LITTERATURLISTE: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

1. Danskernes Sundhed. Sundhedsstyrelsen, 2018.
2. Khan S, Khan RA. Chronic stress leads to anxiety and depression. Ann Psychiatry Ment Health 2017;5:14-7.
3. Prior A, Fenger-Grøn M, Larsen KK et al. The association between per-ceived stress and mortality among people with multimorbidity: a pro-spective population-based cohort study. Am J Epidemiol
2016;184:199-210.
4. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: past, pre-sent, and future. Clin Psychol Sci Pract 2003;10:144-56.
5. Gotink RA, Chu P, Busschbach JJV et al. Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS One 2015;10:e0124344.
6. Goldberg SB, Tucker RP, Greene PA et al. Mindfulness-based interven-tions for psychiatric disorders: a systematic review and meta-analy-sis. Clin Psychol Rev 2018;59:52-60.
7. van der Velden AM, Kuyken W, Dahlgaard J et al. A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder. Clin Psychol Rev 2015;37:26-39.
8. Dahlgaard J, Jørgensen MM, van der Velden AM et al. Mindfulness, health, and longevity. I: Suresh I, Rattan S, Kyriazis M, red. The science of hormesis in health and longevity. Academic Press, 2018.
9. Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer, 1984.
10. Juster RP, McEwen BS, Lupien SJ. Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neurosci Biobehav Rev 2010;35:2-16.
11. Gu J, Strauss C, Bond R et al. How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? Clin Psychol Rev 2015;37:1-12.
12. Frodl T, O’Keane V. How does the brain deal with cumulative stress? Neurobiol Dis 2013;52:24-37.
13. Tang Y-Y, Hölzel BK, Posner MI. The neuroscience of mindfulness medi-tation. Nat Rev Neurosci 2015;16:213-25.
14. Young KS, van der Velden AM, Craske MG et al. The impact of mindful-ness-based interventions on brain activity: a systematic review of functional magnetic resonance imaging studies. Neurosci Biobehav Rev 2018;84:424-33.
15. Bierhaus A, Wolf J, Andrassy M et al. A mechanism converting psycho-social stress into mononuclear cell activation. Proc Natl Acad Sci 2003;100:1920-5.
16. McEwen BS, Stellar E. Stress and the individual – mechanisms leading to disease. Arch Intern Med 1993;153:2093-101.
17. Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress re-duction and stress-related physiological measures: a meta-analysis. Psychoneuroendocrinology 2017;86:152-68.
18. Black DS, Cole SW, Irwin MR et al. Yogic meditation reverses NF-κB and IRF-related transcriptome dynamics in leukocytes of family dementia caregivers in a randomized controlled trial. Psychoneuroendocrinol-ogy 2013;38:348-55.
19. Creswell JD, Taren AA, Lindsay EK et al. Alterations in resting-state functional connectivity link mindfulness meditation with reduced in-terleukin-6: a randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2016;80:53-61.
20. Buric I, Farias M, Jong J et al. What is the molecular signature of mind-body interventions? Front Immunol 2017;8:670.
21. Chaturvedi RK, Beal MF. Mitochondria targeted therapeutic ap-proaches in Parkinson‘s and Huntington‘s diseases. Mol Cell Neurosci 2013;55:101-14.
22. Manji H, Kato T, Di Prospero NA et al. Impaired mitochondrial function in psychiatric disorders. Nat Rev Neurosci 2012;13:293-307.
23. Blackburn E, Epel E. The telomere effect: a revolutionary approach to living younger, healthier, longer. Grand Central Publishing, 2017.
24. Maeda T, Guan JZ, Koyanagi M et al. Aging-associated alteration of tel-omere length and subtelomeric status in female patients with Parkin-son’s disease. J Neurogenet 2012;26:245-51.
25. Kuyken W, Warren FC, Taylor RS et al. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse. JAMA Psychia-try 2016;73:565-574.
26. Rouleau CR, Garland SN, Carlson LE. The impact of mindfulness-based interventions on symptom burden, positive psychological outcomes, and biomarkers in cancer patients. Cancer Manag Res 2015;7:121-31.
27. Wiles L, Cafarella P, Williams MT. Exercise training combined with psy-chological interventions for people with chronic obstructive pulmo-nary disease. Respirology 2015;20:46-55.
28. Farver-Vestergaard I, O’Toole MS, O’Connor M et al. Mindfulness-based cognitive therapy in COPD: a cluster randomised controlled trial. Eur Respir J 2018;51:1702082.
29. Pogosova N, Saner H, Pedersen SS et al. Psychosocial aspects in car-diac rehabilitation: from theory to practice. A Eur J Prev Cardiol
2015;22:1290-306.
30. Younge JO, Gotink RA, Baena CP et al. Mind-body practices for patients with cardiac disease: a systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol 2015;22:1385-98.

0 kommentarer