Besøg på excalicare cool camps for hhv. kræftramte unge og deres søskende
by Gitte Bowman Bak
13/01/2021

Jeg ankom en sommerdag til ExcaliCare’s Cool Camp og fandt over 20 kræftramte 12-17-årige unge i livlig aktivitet. En del var uden hår og et par manglede en arm eller et ben, og jeg fik at vide, at nogle af de unge stadig var i behandling. Da jeg ankom om formiddagen, blev de unge delt i to hold med ca. 10 på hver (og ca. ligeså mange frivillige medhjælpere). Det ene hold skulle have to timers mindfulness sammen med mig, mens de andre lavede lækre tærter og salater til frokost. De unge skulle ellers ikke lave mad på campen, men dette modul var et samarbejde med MitKokkeri, hvor børn og unge inddrages i madlavning. Dagen før havde en kort opklaring i vejret muliggjort, at alle kom ud at sejle i kano, og de havde tidligere været på klatrevæg. Salen, vi skulle være i, var gjort klar med stole, madrasser og tæpper til alle. Inden vi gik i gang, fjernede vi en stor mængde balloner, som stammede fra en disco-fest i lokalet aftenen før.

Efter første gruppes mindfulness-modul, spiste vi den lækre frokost sammen, og holdene byttede, så første hold forberedte aftensmad, mens det andet hold havde mindfulness med mig. Efter mindfulness var der orienteringsløb, og om aftenen stod der wellness på programmet. Derudover var der på den ugelange camp blandt andet bueskydning, drama og musikterapi (sidstnævnte i samarbejde medAalborg Universitet).

Campen blev afholdt i naturskønne omgivelser lidt udenfor Ribe. Foruden fælleslokalerne var der en række små hytter, hvor de unge boede i mindre grupper. Imellem de mange forskellige aktiviteter var indlagt hvilepauser i hytterne, for det var et aktivt program, der kunne tære på kræfterne.

Arrangørerne havde kontaktet Mindfulnessforeningen for at høre, om der kunne sammensættes et kort mindfulnessprogram for de unge. Birthe Moksha og jeg udviklede et afvekslende program hovedsageligt baseret på elementer fra MBSR. Øvelserne var dog kortere (15 minutters kropsscanning og 10 minutters åndedrætsmeditation), idet de var tilpasset den yngre aldersgruppe. De unge var spændte på, hvad mindfulness var for noget, og alle deltog i samtlige øvelser. De fandt generelt øvelserne afslappende og rare, selv om nogle også oplevede, at opmærksomheden dansede rundt. Men mest mærkede de fleste vist hvor trætte, de var – men på en klar måde, som én af dem forklarede. De unge i formiddagsgruppen talte lidt mere end eftermiddagsgruppen, når de efter øvelserne delte deres oplevelser. Det er ikke ualmindeligt at unge i den alder er tilbageholdne med at dele – der er i de år en naturlig blufærdighed og måske også en udfordring i at sætte ord på det, de mærker.Og så denne tydelige træthed.

Jeg optog instruktionen af kropsscanningen på min telefon og sendte lydfilen til arrangørerne, så den kunne afspilles ved sengetid i hytterne. Før de vidste, at jeg optog instruktionen, foreslog flere af de unge, at jeg kom hver aften, når de skulle sove! Selv om jeg havde forklaret, at formålet med kropsscanningen ikke var afslapning, fortale én af de unge mig efter modulet, at den var det mest afslappende og behagelige, han nogensinde havde oplevet.

Nogle uger senere var jeg tilbage på campen, der denne gang var for søskende til børn, der havde eller havde haft kræft (nogle af deres søskende var døde af deres kræftsygdom). De unge var 12- 17 år gamle og kom gennem stort set samme program som på den forrige camp. Jeg oplevede ikke forskel på, hvordan denne smagsprøve på mindfulness blev modtaget på de to camps. Dog var de raske søskende mærkbart mindre trætte end de kræftsyge unge, men flere raske søskende rapporterede rastløshed. Jeg kunne se, at et par af dem gik lidt ud og ind af øvelserne. På begge camps guidede jeg i en taknemmelighedsmeditation adapteret efter Paul Bedford, hvor man forstiller sig og takker forskellige typer af materielle ting og personer, der f.eks. har hjulpet, støttet, inspireret eller har budt på sjov eller kærlighed. Til sidst ser de også sig selv i forskellige aldre og takker sig selv. Vi havde inden søskendecampen været lidt spændte på, om nogle af de raske søskende ville reagere med vrede eller tristhed over netop ikke at have følt sig støttet af personer i én eller flere af de grupper, der nævnes undervejs. Da der kun blev delt positive oplevelser efter øvelsen, spurgte jeg gruppen direkte, om nogen havde haft svært ved at forestille sig nogle af disse personer eller havde følt sig vrede eller kede af ikke at være blevet støttet. Det var der ingen, der meldte ind med oplevelser af. Men i løbet af dagen gav flere udtryk for, at det var svært at vende opmærksomheden indad i så lang tid (dvs. under den to timer lange session).

Alle deltagerne på begge camps fik en folder med hjem, hvor der stod lidt om, hvad mindfulness er, og hvordan de konkret kan bruge det i dagligdagen derhjemme, og der var også trykt to historier, som var blevet fortalt undervejs – den ene om bondemanden, der oplever forandringer, som han ikke vil bedømme som værende gode eller dårlige, og den anden historie var om to munke, der hjælper en uhøflig kvinde, og hvor en ene slæber videre på grublerier over frustrationen, og den anden slipper begivenhederne (begge fra Sabrina Justesen Leoni: ’Mindfulness for Børn og Unge’). Når alle campens indtryk efterhånden bundfælder sig derhjemme, er det vores håb, at folderen kan minde dem om det møde, de havde med mindfulness.

Det er planen også at inddrage mindfulness på fremtidige ExcaliCare camps.

AR = androgenreceptor; GR = glukokortikoidreceptoren; HPA = hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen; IL = interleukin; MBKT = mindfulnessbaseret kognitiv terapi; MBSR = mindfulnessbaseret stressreduktion; NFκB = nukleær faktor-kappa B; SAM = symphaticus-binyremarv-aksen; TNF = tumornekrosefaktor.

MEKANISMER, DER ER RELATERET TIL MITOKONDRIEL FUNKTION, OXIDATIVT STRESS OG TELOMERLÆNGDE

I et relativt nyt forskningsområde, der endnu ikke er fuldt undersøgt, har man ved anvendelse af biomarkø-rer påvist, at stress kan indvirke på det cellulære miljø, hvad angår mitokondriel funktion, oxidativt stress og afkortning af telomerenderne på kromosomerne. Mi-tokondrierne er essentielle for vedligeholdelse og re-gulering af det cellulære mikromiljø, og mitokondriel dysfunktion (MD) er associeret med sygdom, f.eks. neurodegenerative [21] og psykiatriske lidelser [22]. En af mekanismerne ved MD er stressinduceret dysre-gulering af glukokortikoider, særligt kortisol. I et stu-die med raske kvinder var kronisk øget stressniveau associeret med cellulær ældning i form af øget oxida-tivt stress, forkortede telomerer og nedsat telomerase-aktivitet [23]. Forkortning af telomererne er forbun-det med patofysiologiske processer, der øger risikoen for kardiovaskulære sygdomme, diabetes, kræft og parkinsonisme [23, 24]. Hos raske udøvere af afslap-ningsøvelser, der indeholdt mindfulnessmeditation og mindfulnessbevægelse, var en gruppe gener, som ind-går i mitokondriel oxidativ fosforylering og metabo-lisme opregulerede [8]. I et andet studie med pårø-rende til demente [23] var der en øget telomeraseak- tivitet på 43% efter 12 minutters yoga og meditation dagligt i otte uger. I den aktive kontrolgruppe, som lyttede til afslappende musik, blev der kun observeret en forbedring på 3,7%. Senest har Blackburn, der er nobelprismodtager for den molekylære beskrivelse af telomerernes natur, & Epel [23] beskrevet, hvorledes MBT kan bremse telomerafkortningen. Forfatternes konklusion er underbygget ved inddragelse af samt-lige randomiserede kliniske forsøg på området og en metaanalyse fra 2014 baseret på fire randomiserede undersøgelser med en samlet effektstørrelse på d = 0,46.

Interventioner, der bidrager til øget mitokondriel funktion og bremser telomerafkortningen, kan derved tænkes at have en forebyggende og sundhedsfrem-mende effekt.

OPSUMMERING

MBT kan reducere og lindre symptomer på stress, angst og smerte samt forebygge depression. Forskningen ty-der på, at nogle af virkningsmekanismerne er selvmed-følelse, opmærksomhed samt regulering af dysfunktio-nelle følelses- og tankemønstre. MBT kan influere på neurologiske, inflammatoriske, metaboliske og endo-krine systemer i en sundhedsfremmende retning. Om-fanget af evt. publikationsbias er ukendt, og der kan peges på nogle videnskabelige udfordringer ved under-søgelserne. F.eks. modificeres MBT til forskellige klini-ske målgrupper, hvilket er en styrke for den enkelte in-tervention, men kan svække sammenligneligheden. Yderligere er det vanskeligt at blinde MBT for delta-gerne, og aktive kontrolgrupper (»behandlinger«), der har ligheder, men samtidig adskiller sig fra MBT, er øn-skelige. Selvrapporterede spørgeskemaer anvendes i alle studier og kan introducere bias. Cellulære og neu-rale kliniske mål i kombination med spørgeskemaer kan være med til at sikre en bedre forståelse af de fundne resulter. I fremtidige studier bør man derfor fo-kusere på, hvordan MBT’s psykologiske, neurale og cel-lulære virkningsmekanismer interagerer og påvirker den kliniske effekt hos forskellige patientgrupper.

MINDFULNESSBASERET TERAPIS KLINISKE ANVENDELSESMULIGHEDER

Stress, angst, depression og smerte

MBT er effektiv til behandling af stress, angst og smerte samt til forebyggelse af depression [5, 6, 25]. I visse lande indgår MBT i de nationale retningslinjer til fore-byggelse af depression, f.eks. hos The National Institute for Health Care Excellence i Storbritannien. Nedenfor oplister vi forskning i nyere anvendelsesmuligheder af MBT, men hvor volumen af forskningen er mindre end den her nævnte.

Rehabilitering ved kræftsenfølger

Baseret på en række metaanalyser har MBT vist sig at være en effektiv intervention mod kræftrelaterede søvnproblemer, træthed og produktion af inflammato-riske cytokiner [26].

Rehabilitering ved kronisk obstruktiv lungesygdom

I en metaanalyse af psykologiske interventioner i reha-bilitering af kronisk obstruktiv lungesygdom fandt man klinisk signifikant effekt af MBT på angst og åndenød [27], og MBT førte til reduktion i angst og depression og forhindrede en forøgelse af niveauet af tumornekrosefaktor-α, som steg signifikant i kontrol-gruppen [28].

Hjerterehabilitering

Stress øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme, og hjer-tesygdom kan udløse stress, angst og depression, hvil-ket yderligere forringer prognosen [29] og understre-ger det psykosociale behandlingsbehov, som er anbefalet i national klinisk retningslinje for hjertereha-bilitering. MBT hos hjertepatienter kan øge livskvalitet, reducere depression og angst samt sænke det systoliske og diastoliske blodtryk [30].

SUMMARY

Rasmus Jentoft Boutrup, Malene Munk Jørgensen,
Niels Gregersen, Lars Frost, Heidi Aagaard, Dorthe Djernis, Anne Maj van der Velden & Jesper Dahlgaard:
Psychological, neurological and cell-mediated mechanisms by mindfulness-based therapy
Ugeskr Læger 2019;181:V11180784

In this review, we present clinical studies on mindfulness-based therapy (MBT) with a focus on mediating mechanisms for its health promoting effects. These constitute awareness, self-compassion, regulation of dysfunctional patterns of thoughts and emotions, neural network and cellular processes. Among cellular processes are inflammation, oxidative stress, mitochondrial dysfunction and telomere shortening, which all contribute to the molecular pathophysiology of several of today’s lifestyle diseases. Finally, we address applications, where strong evidence exists for the clinical impact of MBT.

KORRESPONDANCE: Jesper Dahlgaard. E-mail: jesd@via.dk
ANTAGET: 29. maj 2019

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 22. juli 2019 INTERESSEKONFLIKTER: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgæn-gelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk
LITTERATURLISTE: Findes i artiklen publiceret på Ugeskriftet.dk

1. Danskernes Sundhed. Sundhedsstyrelsen, 2018.
2. Khan S, Khan RA. Chronic stress leads to anxiety and depression. Ann Psychiatry Ment Health 2017;5:14-7.
3. Prior A, Fenger-Grøn M, Larsen KK et al. The association between per-ceived stress and mortality among people with multimorbidity: a pro-spective population-based cohort study. Am J Epidemiol
2016;184:199-210.
4. Kabat-Zinn J. Mindfulness-based interventions in context: past, pre-sent, and future. Clin Psychol Sci Pract 2003;10:144-56.
5. Gotink RA, Chu P, Busschbach JJV et al. Standardised mindfulness-based interventions in healthcare: an overview of systematic reviews and meta-analyses of RCTs. PLoS One 2015;10:e0124344.
6. Goldberg SB, Tucker RP, Greene PA et al. Mindfulness-based interven-tions for psychiatric disorders: a systematic review and meta-analy-sis. Clin Psychol Rev 2018;59:52-60.
7. van der Velden AM, Kuyken W, Dahlgaard J et al. A systematic review of mechanisms of change in mindfulness-based cognitive therapy in the treatment of recurrent major depressive disorder. Clin Psychol Rev 2015;37:26-39.
8. Dahlgaard J, Jørgensen MM, van der Velden AM et al. Mindfulness, health, and longevity. I: Suresh I, Rattan S, Kyriazis M, red. The science of hormesis in health and longevity. Academic Press, 2018.
9. Lazarus R, Folkman S. Stress, appraisal and coping. Springer, 1984.
10. Juster RP, McEwen BS, Lupien SJ. Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neurosci Biobehav Rev 2010;35:2-16.
11. Gu J, Strauss C, Bond R et al. How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? Clin Psychol Rev 2015;37:1-12.
12. Frodl T, O’Keane V. How does the brain deal with cumulative stress? Neurobiol Dis 2013;52:24-37.
13. Tang Y-Y, Hölzel BK, Posner MI. The neuroscience of mindfulness medi-tation. Nat Rev Neurosci 2015;16:213-25.
14. Young KS, van der Velden AM, Craske MG et al. The impact of mindful-ness-based interventions on brain activity: a systematic review of functional magnetic resonance imaging studies. Neurosci Biobehav Rev 2018;84:424-33.
15. Bierhaus A, Wolf J, Andrassy M et al. A mechanism converting psycho-social stress into mononuclear cell activation. Proc Natl Acad Sci 2003;100:1920-5.
16. McEwen BS, Stellar E. Stress and the individual – mechanisms leading to disease. Arch Intern Med 1993;153:2093-101.
17. Pascoe MC, Thompson DR, Ski CF. Yoga, mindfulness-based stress re-duction and stress-related physiological measures: a meta-analysis. Psychoneuroendocrinology 2017;86:152-68.
18. Black DS, Cole SW, Irwin MR et al. Yogic meditation reverses NF-κB and IRF-related transcriptome dynamics in leukocytes of family dementia caregivers in a randomized controlled trial. Psychoneuroendocrinol-ogy 2013;38:348-55.
19. Creswell JD, Taren AA, Lindsay EK et al. Alterations in resting-state functional connectivity link mindfulness meditation with reduced in-terleukin-6: a randomized controlled trial. Biol Psychiatry 2016;80:53-61.
20. Buric I, Farias M, Jong J et al. What is the molecular signature of mind-body interventions? Front Immunol 2017;8:670.
21. Chaturvedi RK, Beal MF. Mitochondria targeted therapeutic ap-proaches in Parkinson‘s and Huntington‘s diseases. Mol Cell Neurosci 2013;55:101-14.
22. Manji H, Kato T, Di Prospero NA et al. Impaired mitochondrial function in psychiatric disorders. Nat Rev Neurosci 2012;13:293-307.
23. Blackburn E, Epel E. The telomere effect: a revolutionary approach to living younger, healthier, longer. Grand Central Publishing, 2017.
24. Maeda T, Guan JZ, Koyanagi M et al. Aging-associated alteration of tel-omere length and subtelomeric status in female patients with Parkin-son’s disease. J Neurogenet 2012;26:245-51.
25. Kuyken W, Warren FC, Taylor RS et al. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse. JAMA Psychia-try 2016;73:565-574.
26. Rouleau CR, Garland SN, Carlson LE. The impact of mindfulness-based interventions on symptom burden, positive psychological outcomes, and biomarkers in cancer patients. Cancer Manag Res 2015;7:121-31.
27. Wiles L, Cafarella P, Williams MT. Exercise training combined with psy-chological interventions for people with chronic obstructive pulmo-nary disease. Respirology 2015;20:46-55.
28. Farver-Vestergaard I, O’Toole MS, O’Connor M et al. Mindfulness-based cognitive therapy in COPD: a cluster randomised controlled trial. Eur Respir J 2018;51:1702082.
29. Pogosova N, Saner H, Pedersen SS et al. Psychosocial aspects in car-diac rehabilitation: from theory to practice. A Eur J Prev Cardiol
2015;22:1290-306.
30. Younge JO, Gotink RA, Baena CP et al. Mind-body practices for patients with cardiac disease: a systematic review and meta-analysis. Eur J Prev Cardiol 2015;22:1385-98.

0 kommentarer