Referat generalforsamling Mindfulness Foreningen d. 10.6.22

Det konstateres af generalforsamlingen er indkaldt rettidigt jævnfør foreningens vedtægter.

1. Valg af ordstyrer

Hanne Ravn vælges som ordstyrer

2. Valg af referent

Bente Pedersen vælges som referent

3. Valg af stemmetæller

Hanne Ravn vælges som stemmetæller

4. Forpersonens beretning

Forperson Birthe Moksha ser at vi står i et paradimeskift i mindfulnessforeningen, og ønsker at vi vender blikket i retning af, hvad fremtidens kalder på. Mindfulness er brugbar, når vi opdager polariseringen i os selv og i samfundet, hvor mindfulness kan være et grundlag for kærlighed og intention.

Birthe beskrev bestyrelsens arbejdsområdet det forgangne år: arbejdet med at oversætte de internationale standarder for mindfulness, arbejdsgruppen omkring forsikringsselskaber, nyhedsbreve, boganmeldelser, fælles online meditation, samarbejdet med ”Livskraft”, det europæiske samarbejde EAMBA, planer om Bob Stahl retreat i 2023.

Materiale til projekt ”Mindfulness i skolen” er nu hjemmehørende på Mindfulnessforeningens hjemmeside, og ligger frit tilgængeligt for alle medlemmer – både med et basis- og et udvidet medlemskab. Det har tidligere været teknisk vanskeligt med en stabil adgang til materialet.

5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af budget

Kasserer Gitte Bak fremlagde regnskab for 2021 med kommentarer omkring, at der var et underskud og foreningen hermed har brugt af sin egenkapital. Regnskabet er godkendt af revisor Helle Marker.

Budget for 2022 fremlægges. Bestyrelsen har godkendt budget. Der forventes et mindre underskud på 16.000 i 2022. I bestyrelsen er fokus både på at arbejde med øget indtægtsmuligheder som at øge medlemstallet og lave arrangementer, som styrker foreningens økonomi – og ligeledes se på om der er områder, hvor udgifterne kan reduceres.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

Nuværende kontingent på 300 kr for basismedlemmer og 1250 kr for udvidede medlemmer fastholdes i 2022, men bestyrelsen ønsker at varsle en mindre kontingentstigning fra næste år.

8. Valg til bestyrelsen og valg af formand

Bestyrelsesmedlem Mie Glud og suppleant Lone Ross Nylandsted er på valg og ønsker ikke genvalg.

Forperson Birthe Moksha er på valg og genvælges til bestyrelsen som forperson.
Der er ingen andre kandidater til bestyrelsen.

9. Valg af revisor

Helle Marker genvælges som revisor

10. Punkt til drøftelse: Hvordan kan vi i den danske mindfulnessforening bruge de internationale standarder og kriterier for uddannelse og certificering af undervisere i Mindfulnessbaserede programmer – samt internationale etiske retningslinjer for mindfulnessundervisere og uddannelseslærer?

(begge dokumenter er oversat og er tilgængelige på hjemmesiden) https://mindfulnessforeningen.dk/standarder-for-mbp-mindfulness-baseret-programmer/
https://mindfulnessforeningen.dk/etik-for-mbp-mindfulness-baseret-programmer/
Hvilken betydning har det for mindfulnessforeningen, at de internationale standarder beskriver Mindfulness Baserede Programmer (MBP), hvor der traditionelt de sidste år har været fokus rettet på MBSR/MBCT?

Efter fælles drøftelse er der bred enighed omkring, at de internationale standarder åbner en mulighed for, at foreningen kan brede rammen for uddannelse af forenings medlemmer ud, så det ikke kun er et bestemt uddannelsessted (DCM, Braun University m.v.), som afgør kvaliteten af uddannelsen, men at en uddannelse som opfylder de internationale standarder giver mulighed for udvidet medlemskab, og hermed et kvalitetsstempel fra mindfulnessforeningen.

Endvidere drøftes fremtidens behov for mindfulnesskurser, og der ses en tendens i retning af behov for mere tilpassede mindfulnesskurser med det samme kvalitetsniveau som MBSR – feks mindfulness til mennesker med sorg, Mindfulness i skolerne, mindfulness på arbejdspladsen, mindfulness i sundhedsvæsenet m.v. Mindfulnessforeningen kan med fordel være den hjemmeside, som giver et overblik over kvalificerede mindfulnessundervisere.
Bestyrelsen vil tage disse drøftelser videre med i bestyrelsesarbejdet det næste år.

11. Evt.

Der er ingen indkomne punkter til Evt

14.6.22 Referent Bente Pedersen
Godkendt af forperson Birthe Moksha og ordstyrer Hanne Ravn den 18.6.22

Kontakt os i dag