ETISKE RETNINGSLINJER MBSR

Etiske retningslinjer MBSR og MBCT

De danske etiske retningslinjer er en integration af hhv.

Etiske retningslinjer for MBSR-lærere under Mindfulnessforeningen Danmark. (Udarbejdet 2015 *).
Afsnit A: formål og brugervenlig oversigt

Etik skal langt hen ad vejen gerne være integreret i MBSR-læreren, så der undervises og interveneres ud fra et blødt og omsorgsfuldt hjerte, med den hensigt at være til gavn for deltageren. MBSR-læreren har i den forbindelse et ansvar for sit eget sinds tilstand i mødet med deltageren, så denne er i gode, professionelle hænder.

Formål

Principper og indhold i de følgende retningslinjer er udtryk for Mindfulnessforeningens erklærede ståsted og et ønske om at være generelt dækkende for enhver form for undervisning inden for mindfulness-baserede Interventioner, herunder specifikt MBSR/Mindfulness-baseret Stress Reduktion. Foreningen ønsker at kvalitetssikre MBSR forløbet, så deltageren er sikret en god kvalitet og høje etiske standarder, når han/hun vælger at benytte en MBSR-lærer under Mindfulnessforeningen Danmark. Formålet er endvidere at vejlede den uddannede MBSR-lærer i etisk korrekt adfærd, og være til inspiration for den studerende, så etik bliver integreret i tilegnelsen af MBSR-curriculum.

Brugervenlig oversigt over MBSR-lærerens uddannelse og de etiske principper

  • MBSR-lærerens uddannelse: (se afsnit B) Uddannelsen til MBSR-lærere er dybdegående, både teoretisk og personligt, og består af 4 faser, der sikrer lærerens egen daglige meditationspraksis og fordybende træning i mindfulness meditation. Læreren tilegner sig igennem teoretisk studier og undervisning faglig viden om mindfulness meditation, stress teori og evidensen bag MBSR-forløbet. Læreren modtager supervision, samt har en relevant professionel uddannelse indenfor et fag, der har forbindelse med anvendelse af MBSR.
  • Etiske Principper, 4 kategorier: (Se afsnit C) Respekt for deltageren, for MBSR-programmet og for fagfæller: Læreren viser respekt for menneskets grundlæggende rettigheder, værdier, værdighed og integritet, herunder fortrolighed og tavshedspligt. Der undervises i det 8-ugers MBSR-curriculum, UMASS har udstukket og anerkendt, og mixes ikke med andet materiale. Den etiske adfærd omfatter også fagfæller, således at disse ikke nedgøres, og der drages omsorg i tilfælde af konflikt.
  • Kompetence: Læreren bestræber sig på at udvikle og opretholde et højt fagligt kvalifikationsniveau i sit arbejde. Herunder en bevidsthed om egne kompetencer, samt hvilke opgaver han kan påtage sig.
  • Ansvar: Læreren tilstræber at være til gavn for deltageren, og er opmærksom på det professionelle ansvar han har overfor denne, herunder et asymmetrisk forhold, som ikke udnyttes eller drages fordel af.
  • Integritet/Redelighed og tydelig. Læreren giver passende og tydelige oplysninger om sine kvalifikationer, uddannelse, erfaring, kompetence og faglige tilknytning.
  • Mindfulnessforeningens etiske løfte: (se afsnit D) Læreren arbejder efter de etiske principper og standarder, der er udarbejdet i nærværende dokument.